Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R/Z.0201-15/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 czerwca 2015 r.

Informacja o dofinansowaniu projektu

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:

Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania:

213 300,00 zł

Kwota całkowita projektu:

238 300,00 zł

Termin realizacji:

1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dokumenty cyfrowe opublikowane w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - SONB/SP/465103/2020

 • Psychologia agresji na jawie i w marzeniach sennych 

  Dankiewicz, Malwina (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  Problematyka agresji budzi szerokie zainteresowanie ze względu na jej negatywną naturę i niepokojąco powszechną obecność w życiu społecznym. W psychologii agresja jest często badaną i bardzo dobrze opisaną kwestią. ...
 • Wobec przemocy. Wychowanie - profilaktyka - wsparcie 

  Adamczyk, Dariusz; Adamczyk-Bębas, Wioleta; Bębas, Sylwester (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  Celem niniejszej książki jest analiza problemu przemocy właśnie w perspektywie wychowawczej. Skoncentrowano się zwłaszcza na najbardziej fundamentalnym dla każdego człowieka środowisku wychowawczym, jakim jest rodzina. ...
 • Aksjologiczne orientacje wychowania 

  Adamczyk, Dariusz; Kaleta-Witusiak, Małgorzata (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  Celem niniejszej książki jest analiza zagadnienia wartości, zwłaszcza moralnych, podstaw wartości, a także ukazanie ich w perspektywie wychowania. Wartości moralne w wychowaniu stanowią główny nurt podjętej analizy. ...
 • Poczucie jakości życia rodzeństwa dzieci przewlekle chorych 

  Glac, Izabela (2023-07-17)
  W prezentowanej dysertacji doktorskiej podjęto rozważania teoretyczne i empiryczne dotyczące poczucia jakości życia rodzeństwa dzieci przewlekle chorych. Praca obejmuje zagadnienia odnoszące się do długotrwałych schorzeń ...

View more