Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R/Z.0201-15/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 czerwca 2015 r.

Informacja o dofinansowaniu projektu

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:

Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania:

213 300,00 zł

Kwota całkowita projektu:

238 300,00 zł

Termin realizacji:

1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dokumenty cyfrowe opublikowane w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - SONB/SP/465103/2020

 • Władysław Łuszczkiewicz (1828-1900). Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie 

  Mróz, Sławomir Adam (2022-12-02)
  Niniejsza dysertacja doktorska prezentuje sylwetkę Władysława Łuszczkiewicza (1828-1900), pierwszego dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie. Łuszczkiewicz należy do jednych z najwybitniejszych osobistości XIX-wiecznego ...
 • Green skills in the field of Social Economy 

  Kowalska, Katarzyna; Szczygieł, Elżbieta; Szyja, Paulina; Śliwa, Renata (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2022)
  Climate change has brought the irresistible pressure toward a paradigm shift focused more on the complex consequences of environmental and social crises. Inclusive-ecological-transition-driven role of the Social Economy ...
 • Sporo dziur w tym domu. Ćwiczenia z poszerzania i zawężania pola komfortu 

  Niedbał, Marta (2022-12-09)
  Moje poszukiwania poświęcam procesom, które redefiniują poczucie przywiązania i połączenia ze współdzielonym, stale wyłaniającym się światem, w którym istoty są zanurzone w siatkach relacji ludzkich i nie-ludzkich ...
 • Nowosądeckie parafie w latach 1945-1956. Zarys monograficzny 

  Bulzak, Jakub Marcin (2022-12-02)
  Celem pracy jest próba monograficznego, wieloaspektowego nakreślenia historii nowosądeckich parafii w pierwszym okresie powojennym (stalinizm). Fundament badań stanowi szeroka, wcześniej niewykorzystana podstawa źródłowa, ...
 • Od instytucji totalnej ku demokratycznej? Domy pomocy społecznej w Polsce 

  Zbyrad, Teresa (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2014)
  Niniejsza publikacja stanowi próbę ukazania zmian dokonujących się w domach pomocy społecznej. Zakładam, iż zmiany te przebiegają od instytucji totalnej ku demokratycznej, od instytucji zamkniętej ku otwartej. Przyjmuję, iż ...

View more