Repozytorium Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R.Z.0211.96.2023 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 listopada 2023 r.

Informacja o dofinansowaniu projektu

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:

Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UKEN wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania:

213 300,00 zł

Kwota całkowita projektu:

238 300,00 zł

Termin realizacji:

1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dokumenty cyfrowe opublikowane w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - SONB/SP/465103/2020

 • WPROWADZENIE DO ETYKI PRACY SPOŁECZNEJ. Studium społeczno-pedagogiczne – odniesienia do naukowego dorobku Heleny Radlińskiej 

  Żukiewicz, Arkadiusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2023)
  Struktura tej monografii obejmuje część wprowadzającą, która ujawnia intencję i sposób wykonania przedmiotowego zamierzenia badawczo‑ wydawniczego. Kolejny fragment – rozdział pierwszy jest swoistym wprowadzeniem do zagadnień ...
 • Aktywność i destynacje turystyczne Polonii mieszkającej w Wielkiej Metropolii Chicagowskiej 

  Ziółkowska-Weiss, Kamila (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2018)
  Turystyka odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu światowej gospodarki. W wielu krajach stała się ważnym źródłem dochodów i miejscem pracy oraz czynnikiem aktywizującym rozwój regionalny i lokalny. Dynamiczny wzrost wielkości ...
 • E-learning akademicki. Perspektywa humanistyczna 

  Turula, Anna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2018)
  Czy uczelniom potrzebny jest e-learning? Tak, bo nie działają w próżni. Edukacja, którą oferują szkoły wyższe, nie jest – a w każdym razie nie powinna być – realizowana w oderwaniu od innych przejawów współczesnego ...
 • Bóg daleki i bliski. Szkice o współczesnych wierszach i powieściach 

  Kozaczewski, Jakub (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2018)
  Zgromadzone w tej książce szkice mają charakter interpretacyjny. Choć nie stanowią syntezy ani panoramy, łączy je namysł nad problematyką Boga i szerzej: obecnością chrześcijaństwa w powojennej literaturze polskiej. ...
 • Przenicowana rzeczywistość. Świat konsumpcji a etyka Immanuela Kanta 

  Abramciów, Rafał; Mysona Byrska, Joanna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2018)
  Rzeczywistość ludzkiego życia podlega ciągłej przemianie. Już Heraklit z Efezu w VI wieku przed Chrystusem powtarzał: Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Na przełomie XX i XXI wieku zmiany zachodzą wyjątkowo szybko; ...

View more