Show simple item record

dc.contributor.advisorProksa, Michał
dc.contributor.authorZub, Monika
dc.date.accessioned2015-08-21T09:29:32Z
dc.date.available2015-08-21T09:29:32Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/351
dc.descriptionAkademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Humanistyczny. Praca doktorska napisana pod kierunkiem naukowym dra hab. Michała Proksy.pl_PL
dc.description.abstractPrzedmiotem pracy jest architektura mieszkalna i mieszkalno-obronna ziemi lwowskiej w XVI-XVIII wieku. Omówiono tu budowle należące do króla, a zamieszkiwane najczęściej przez szlachtę: starostów oraz dzierżawców i administratorów dóbr królewskich. Na podstawie zebranego materiału źródłowego (inwentarze własności królewskiej) możliwe było wskazanie 172 obiektów mieszkalnych w 96 miejscowościach. Zostały one scharakteryzowane w podziale na dwie grupy: duże założenia rezydencjonalne i rezydencjonalno-obronne (zamki, pałace) oraz male zespoły mieszkalne i mieszkalno-obronne (dwory, folwarki). Wyniki przeprowadzonej analizy umożliwiły nakreślenie obrazu fundacji królewskich na omawianym terenie i porównanie go z ogólnym obrazem architektury mieszkalnej na obszarze Rzeczypospolitej, przede wszystkim w sąsiadującej z lwowską ziemi przemyskiej. Integralną część pracy stanowi katalog, zawierający teksty źródłowe oraz podstawowe informacje o omawianych miejscowościach i obiektach. Baza źródłowa została również przedstawiona w siedmiu tabelach, służących uporządkowaniu informacji pochodzących ze źródeł.
dc.description.abstractThe subject of the study is the dwelling and dwelling-fortified architecture in the Lvov district from the 16th to the 18th century. Buildings belonging to a king, but inhabited most often by the gentry: starosts, tenants and stewards of royal demesne, have been discussed here. On the basis of the collected material (inventories of royal property) it has been possible to point 172 habitable buildings located in 96 places (towns or villages). They have been characterized by the division into two groups: large-scale residences (castles, palaces) and small-scale dwelling houses (manor houses and farm houses). The results of the conducted analysis gave the possibility of presenting a picture of royal foundation on the discussed territory and comparing it with the general state of dwelling architecture of Poland, especially in the neighbouring Przemyśl district. The source texts and the basic information about the places and buildings have been presented in the catalogue, which is an integral part of the study. The source base has also been shown in seven tables, in order to group the information from the sources
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectLwów
dc.subjectziemia lwowska
dc.subjectarchitektura rezydencjalno-obronna
dc.subjectzamek
dc.subjectdwór
dc.subjectfolwark
dc.subjecthistoria architektury
dc.subjectLvov
dc.subjectLvov dictricten
dc.subjectresidential-fortified architecture
dc.subjectcastle
dc.subjectmanor houseen
dc.subjectfarm houseen
dc.subjecthistory of architectureen
dc.titleBudownictwo mieszkalno-rezydencjalno-obronne w dobrach królewskich ziemi lwowskiej od XVI do XVIII wieku (w świetle opisów inwentarzowych). T. 1-2pl_PL
dc.title.alternativeThe dwelling-residential-fortified building in the royal property of the Lvov district from the 16th to the 18th century (in the light of inventory descriptions)
dc.typeThesispl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record