Show simple item record

dc.contributor.advisorŁabędź, Krzysztofpl_PL
dc.contributor.authorCygan, Patrycja
dc.date.accessioned2019-05-28T10:29:57Z
dc.date.available2019-05-28T10:29:57Z
dc.date.issued2019-06-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/4997
dc.descriptionUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Politologii. Instytut Politologii. Rozprawa doktorska - promotor: dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Łabędź.pl_PL
dc.description.abstractRozprawa doktorska została poświęcona samorządowej elicie Krakowa. Zasadniczym celem pracy było określenie tożsamości elity, w tym dokonanie identyfikacji poglądów społecznych i politycznych jej członków. Przeprowadzone analizy dotyczyły poszukiwania odpowiedzi na pytanie: Kim są członkowie elity samorządowej Krakowa oraz jakimi cechami się charakteryzują? W pracy zastosowano analizę porównawczą oraz różnorodne techniki badawcze: analizę danych zastanych, ankietę audytoryjną oraz wywiad kwestionariuszowy. Zrealizowane badania miały na celu zweryfikowanie postawionych wcześniej hipotez. Po pierwsze uznano, że elita ta ma zróżnicowany charakter – radni różnią się między sobą w zakresie wyznawanych wartości i poglądów, a także pod względem cech społeczno- demograficznych. Hipoteza ta została potwierdzona jedynie częściowo, gdyż – jak się okazało –samorządowcy posiadają różnorodne cechy społeczno-demograficzne, ale są relatywnie homogeniczni pod względem swoich wartości i przekonań. Dodatkowo przyjęto, że część elity jest upartyjniona, a radni miejscy i dzielnic traktują udział w lokalnej polityce jako drogę awansu na szczyty władzy: centralne elity polityczne kształtują się „na dole” – w gminach. Założenie to zostało potwierdzone w całości (najbardziej upartyjnioną część elity stanowili radni miejscy oraz radni dzielnic, którzy jednocześnie byli członkami Zarządów Dzielnic).pl_PL
dc.description.abstractThe PhD thesis was dedicated to the municipal elite of Cracow. The main objective of this study was to define certain dimensions of the identity of the elite, including the identification of socio-political standpoints of its members. The analyses carried out referred to the question: who are the members of the municipal elite of Cracow and what are their characteristics? In the study, the comparative analysis was conducted altogether with various research techniques: desk research, auditorium questionnaire, and a structured interview. Research carried out was dedicated to verify previous assumptions. First and foremost, the research recognizes that the elite is quite diversified – the council members have different values than others and various viewpoints as well as significant range of socio-demographical characteristics. This hypothesis was confirmed only partially, due to the fact that local government representatives have various socio-demographic features, but they are rather homogeneous from the perspective of shared values and beliefs. In addition to this, it was assumed that a part of the elite is factionalised and party dependent. Moreover, city and district councillors are actively involved due to the prospective possibility of political promotion: the state political elites are determined on the local level – within the municipalities. That assumption was fully confirmed: city and district councillors (who were also members of the district boards) constitute a great proportion of the most party dependent part of the elite.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectelitapl_PL
dc.subjectsamorządpl_PL
dc.subjecttożsamośćpl_PL
dc.subjectpoglądypl_PL
dc.subjectKrakówpl_PL
dc.subjecteliteen_EN
dc.subjectlocal governmenten_EN
dc.subjectidentityen_EN
dc.subjectstandpointsen_EN
dc.subjectCracowen_EN
dc.titleWymiary tożsamości i poglądy społeczno-polityczne samorządowej elity Krakowapl_PL
dc.title.alternativeDimensions of identity and socio-political standpoints of the municipal elite of Cracowen_EN
dc.typeThesispl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record