Show simple item record

dc.contributor.authorSufa, Beatapl
dc.contributor.authorWiniarczyk-Raźniak, Annapl
dc.date.accessioned2023-05-17T12:44:53Z
dc.date.available2023-05-17T12:44:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 314, Studia Geographica 15 (2020), s. [223]-241pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/12008
dc.description.abstractWycieczka jest jedną z najpopularniejszych form kontaktu z otaczającym człowieka środowiskiem. Jest to ważna metoda, stosowana w dydaktyce szkolnej, w której wykorzystywana jest jedna z ważniejszych funkcji turystyki: funkcja poznawcza. Celem opracowania było dokonanie przeglądu definicji dotyczących wycieczek szkolnych, określenie ich celów, funkcji i korzyści, jakie przynoszą w szkolnej edukacji. Dokonany przegląd wskazuje na złożoność problematyki i wieloaspektowość omawianej metody. Ponadto zadaniem, jakie sobie postawiono, przeprowadzając badania, było określenie, jakie jest znaczenie wycieczki jako skutecznej metody nauczania i wychowania uczniów w młodszym w wieku szkolnym. Za pomocą metody sondażu diagnostycznego zgromadzono materiał badawczy obejmujący opinie nauczycieli i uczniów na temat znaczenia i korzyści płynących z wycieczki szkolnej. Na podstawie wyników badań można zauważyć, że wycieczka jest powszechnie stosowaną metodą nauczania i wychowania w edukacji wczesnoszkolnej, organizowaną średnio kilka razy w roku szkolnym. Spełnia wiele ważnych funkcji oraz przynosi korzyści zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, stanowiąc ciekawy element pracy pedagogicznej. Biorąc po uwagę wnioski z badań własnych, można uznać wycieczkę za efektywną metodę nauczania i wychowania. Łącząc w sobie elementy nauki, rozrywki i przygody wycieczka jest lubianą przez uczniów i atrakcyjną metodą nauczania i wychowania, docenianą przez doświadczonych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.pl
dc.description.abstractThe trip is one of the most popular forms of contact with the surrounding environment. This is an important method used in school teaching, which uses one of the most important functions of tourism: the cognitive function. The aim of the study was to review the definitions of school trips, determine their goals, functions and benefits in school education. The review indicates the complexity of the issues and the multi-facetedity of the discussed method. In addition, the task set out when conducting the research was to determine the importance of trips as an effective method of teaching and raising pupils at younger school age. Using the diagnostic survey method, research material was collected that included teacher and student feedback on the importance and benefits of a school trip. Based on the results of the research, it can be seen that the trip is a widely used method of teaching and upbringing in early school education, organized on average several times a school year. It fulfills many important functions and brings benefits for both students and teachers, constituting an interesting element of pedagogical work. Taking into account the conclusions of own research, a trip can be considered an effective method of teaching and upbringing. Combining elements of learning, entertainment and adventure, the trip is liked by students and an attractive method of teaching and upbringing, appreciated by experienced teachers of early school education.en
dc.language.isoplpl
dc.subjectedukacja wczesnoszkolnapl
dc.subjectmetoda sondażu diagnostycznegopl
dc.subjectturystyka poznawczapl
dc.subjectwycieczkapl
dc.subjectearly school educationen
dc.subjectcognitive tourismen
dc.subjectdiagnostic survey methoden
dc.subjecttripen
dc.titleWycieczka jako metoda nauczania i wychowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnejpl
dc.title.alternativeA trip as a method of teaching and raising pupils in early school educationen
dc.typeArticlepl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record