Show simple item record

dc.contributor.authorGurczyńska-Sady, Katarzynapl_PL
dc.date.accessioned2020-10-25T12:55:47Z
dc.date.available2020-10-25T12:55:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 177, Studia Sociologica 7 vol. 1 (2015), s. [9]-17pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/9021
dc.descriptionDokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych".pl_PL
dc.description.abstractPytanie, które formułuję w artykule i na które usiłuję znaleźć odpowiedź, dotyczy kwestii zwierzęcości jako zjawiska, które zagraża społeczeństwu. W oparciu o myśl Nietzschego, Schelera i Arendt przedstawiam koncepcję podmiotowości, w odniesieniu do której groźba ta staje się realna. „Dialog” owych filozofów daje podstawy, aby sformułować ostrzeżenie przed zwierzęcością, która nie zrealizuje się w bestialstwie i okrucieństwie, ale w bezwolności i bezmyślności. Do nakreślenia tego ostatniego wniosku wykorzystuję rozważania Agambena.pl_PL
dc.description.abstractThe question I formulate in the paper and to which I try to find an answer concerns animalism understood as a phenomenon that threatens society. Based on the thought of Nietzsche, Scheler, and Arendt I formulate a conception of subjectivity to which the threat becomes real. “Dialogue” of these philosophers provides a basis to express a warning against animalism, which does not manifests in inhumanity, cruelty or immorality, but in being passive and thoughtless. To draw the latter conclusion I adopt Agamben’s considerations.en_EN
dc.description.sponsorshipDokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych".pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectczłowiekpl_PL
dc.subjectzezwierzęceniepl_PL
dc.subjectcywilizacjapl_PL
dc.subjectNietzschepl_PL
dc.subjectSchelerpl_PL
dc.subjectArendtpl_PL
dc.subjectAgambenpl_PL
dc.subjecthumanen_EN
dc.subjectanimalismen_EN
dc.subjectcivilizationen_EN
dc.subjectNietzscheen_EN
dc.subjectScheleren_EN
dc.subjectArendten_EN
dc.subjectAgambenen_EN
dc.titleGroźba zezwierzęcenia z wnętrza cywilizacjipl_PL
dc.title.alternativeThreat of Animalism from within Civilizationen_EN
dc.typeArticlepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record