Recent Submissions

 • Edukacja ekologiczna i prozdrowotna 

  Sobczyk, Wiktoria (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2003)
  Nowoczesne metody dydaktyczne akcentują potrzebę wszechstronnego, interdyscyplinarnego kształcenia. Aby nauczać o środowisku naturalnym, o wpływach antropogenicznych na jego elementy, nauczyciel powinien posiąść szeroką ...
 • W służbie społeczeństwa czy władzy? : upowszechnianie wyników sondaży opinii publicznej a koncepcje dyskursu politycznego 

  Guzik, Aldona (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2014)
  Celami niniejszej pracy są przedstawienie analizy sposobów prezentacji wyników sondaży opinii publicznej przez wiodące dzienniki opiniotwórcze z czasu przedwyborczych kampanii prezydenckich i parlamentarnych z lat ...
 • Umiejętności życiowe jako wyznacznik aktywizacji zawodowej dorosłych z głębszą niepełnosprawnością intelektualną 

  Wolska, Danuta (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
  W ostatnich latach zatrudnienie wspomagane staje się w naszym kraju i na świecie systemowym narzędziem wspierającym skuteczne włączanie osób niepełnosprawnych w otwarty rynek pracy. Obejmuje ono pomoc i wsparcie trenera ...
 • Kultura - sztuka - edukacja. T. 1 

  Dormus, Katarzyna; Jędrzejowska, Ewa; Sala-Wójcik, Halina; Steliga, Anna; Gąszczak-Wilde, Julia; Moroz, Victoria; Pasternak, Anetta; Uchyła-Zroski, Jadwiga; Kalarus, Anna; Opolska-Targosz, Bogusława; Szczyrba, Joanna; Waligóra, Monika; Bielunas, Jerzy; Zając-Jamróz, Józefa; Nieduziak, Edyta; Dowlasz, Inka; Jędruch, Dorota; Walczyk, Anna; Morbitzer, Janusz; Musiał, Emilia; Fudala, Rafał; Kłosińska, Tatiana; Boguszewska, Anna; Kozłowska, Ewa; Drost-Rudnicka, Małgorzata; Dworska, Urszula; Bykowska, Olena; Kust, Izabella; Tatarenko, Miroslav; Kuszak, Kinga; Oelszlaeger-Kosturek, Beata; Schinohl, Elżbieta; Olkusz, Jolanta; Michalak-Dawidziuk, Joanna; Sukhorukova, Galina; Shevniuk, Olena; Kaidanovska, Olena; Chvorsyuk, Olga (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
  Współczesny świat oferuje bardzo wiele w każdej dziedzinie życia. Dynamika rozwoju cywilizacyjnego wymaga od społeczeństwa umiejętności dostosowania się do nowej, skomplikowanej rzeczywistości. Praca zbiorowa pod tytułem ...
 • Groza w literaturze dziecięcej : od Grimmów do Gaimana 

  Slany, Katarzyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
 • Problemy biologii człowieka : implikacje społeczne i edukacyjne 

  Czerwiec, Karolina (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
  Monografia ma charakter przeglądowo-eksperymentalny, dotyczy zagadnień związanych z seksualnością i płciowością człowieka oraz miejsca tej tematyki w programach kształcenia na wszystkich etapach edukacji w różnych ...
 • Militarne metody zapobiegania proliferacji broni masowego rażenia 

  Kopeć, Rafał (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
  Celem pracy jest prezentacja militarnych metod zapobiegania proliferacji broni masowego rażenia w oparciu o podział opracowany na potrzeby niniejszego opracowania. Autor pokusił się także o próbę oceny skuteczności ...
 • Derivati deantroponimici nella lessicografia italiana 

  Pronińska, Aleksandra (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
 • Symbolika Ognistego anioła : z badań nad powieścią Walerego Briusowa 

  Gajda, Radosław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
  Wybór Ognistego anioła Walerego Briusowa jako obiektu studium nie był przypadkowy. Wpłyneło nan co najmniej kilka powodów. Nie bez znaczenia jest samo źródło inspiracji powieści. Nietrudno się domyślić, ze był nim Faust ...
 • Romans awanturniczo-historyczny Borysa Klimyczewa Markiz de Tomsk : analiza monograficzna 

  Karpiński, Adam (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
  Borys Klimyczew (1931–2013) to niezwykle interesujący pisarz syberyjski, którego twórczość jest dziś w dużej mierze nieznana i nie do końca doceniana zarówno w Rosji, jak też poza jej granicami. O ile brak informacji o ...
 • Skrytość piękna : idealizm i problem tożsamości w sztukach wizualnych na przełomie XX i XXI wieku 

  Solewski, Rafał (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
  Podstawowym zadaniem książki jest próba odpowiedzi na pytanie o możliwość odsłaniania idei piękna i absolutnego Jedna przez sztukę współczesną i jej dotąd istniejące oraz nowe media, rodzaje, gatunki czy typy dzieł. Po ...
 • Strategie nuklearne w okresie pozimnowojennym 

  Kopeć, Rafał (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2014)
  Zakończenie zimnej wojny stanowi wyraźną cezurę w kształtowaniu ładu międzynarodowego. Przełom lat 80. i 90. przyniósł rozpad bloku wschodniego, co w zasadniczy sposób zmieniło architekturę światowego bezpieczeństwa. ...
 • Kompetencja składniowa w normie i w zaburzeniach : ujęcie integrujące 

  Michalik, Mirosław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2011)
 • Edukacja europejska : założenia, perspektywy, funkcje społeczne : krytyczne spojrzenie 

  Włoch, Anna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
  Kluczowym pojęciem w książce jest „edukacja europejska”. Definiując edukację europejską należy pamiętać, aby nie ograniczać jej jedynie do procesu nauczania o Europie i Unii Europejskiej, ale przede wszystkim zwrócić ...
 • Chór amatorski jako forma edukacji kulturalnej dorosłych : na przykładzie krakowskich zespołów chóralnych 

  Litawa, Aleksandra (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
  O współczesnych chórach nieprofesjonalnych skupiających ludzi dorosłych wiadomo niewiele. Brakuje prac empirycznych dotyczących funkcjonowania amatorskich zespołów śpiewaczych jako formy wychowania estetycznego ...
 • Przestrzeń aksjologiczna w wybranych podręcznikach gimnazjalnych do kształcenia literacko-kulturowego (1999-2005) 

  Sporek, Paweł (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
  Ze względu na złożoność problematyki aksjologicznej w odniesieniu do podręczników gimnazjalnych, książka dzieli się na dwie zasadnicze części. W obrębie pierwszej, zatytułowanej Aksjologiczne podstawy dydaktyki literatury, ...
 • Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice 

  Kijak, Remigiusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
  Zagadnienia poruszane w książce odnoszą się do partnerstwa, małżeństwa i rodzicielstwa osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Celem pracy było poznanie, poprzez narrację, życia partnerskiego, małżeńskiego i ...
 • Między nauką o języku a rozwijaniem języka : koncepcje kształcenia językowego na przełomie XX i XXI wieku 

  Szymańska, Marta (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
  Niniejsza praca wyrasta z pragnienia spojrzenia na przeszłość z perspektywy współczesności, a także z chęci zebrania i uporządkowania tendencji, które towarzyszą, organizują, wpływają na szkolną edukację w zakresie ...
 • Przemysł zbrojeniowy : tendencje, perspektywy, uwarunkowania, innowacje 

  Żebrowski, Andrzej; Kopeć, Rafał; Kopeć, Katarzyna; Sajduk, Błażej; Wilczyński, Piotr L.; Pochyły, Piotr; Ożóg, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
  Przemysł zbrojeniowy jest jednym z elementów potencjału obronnego państwa. Obecna sytuacja polityczna na świecie, naznaczona przez pojawianie się kolejnych źródeł niestabilności, narastanie sprzeczności i próby redefinicji ...
 • Zespół uzależnienia od alkoholu wśród dorosłych 

  Kowalewski, Ireneusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
  Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zespołu uzależnienia od alkoholu wśród dorosłych w aspekcie medycznym, ze szczególnym zwróceniem uwagi czytelników na diagnostykę, symptomatologię oraz patomechanizm destrukcyjnego ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Theme by 
Atmire NV
Logo
Budowa Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.