Now showing items 21-40 of 132

  • System wartości jednostek i społeczeństw we współczesnym środowisku bezpieczeństwa 

   Kaźmierczak, Danuta (2018)
   Zmienność i nieprzewidywalność uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego skłania do formułowania strategii, która tworzy bezpieczeństwo, identyfikuje zagrożenia i podatności uwzględnia system wartości ...
  • Misja i wizja szkolnictwa wyższego a kształcenie kadr dla bezpieczeństwa 

   Kaźmierczak, Danuta (2018)
   Charakter i jakość edukacji w zakresie bezpieczeństwa w Polsce zawsze była tematem dyskusji kręgów ekspertów i polityków. Wskazywana jest konieczność reorganizacji struktury, ilości i podwyższenia jakości tejże edukacji. ...
  • Kobiety w Polskiej Armii 

   Kaźmierczak, Danuta (2018)
   Stulecie Lotnictwa Polskiego jest wyjątkowa okazja do świętowania sukcesów, refleksji nad dziejami minionymi, a także spojrzenia w przyszłość i określenia perspektyw jego rozwoju. Autorka niniejszego artykułu podjęła ...
  • Projektowanie programów w bezpieczeństwie 

   Kaźmierczak, Danuta (2018)
   The contemporary security environment abound in various threat generated by natural powers and a human himself. They are unpredictable, complex and not only co-occur but permeate, disturbing functioning of the whole ...
  • Human Security - the Main Concern of the 21st Century 

   Kaźmierczak, Danuta (2018)
   All types of risks, ecological, natural disasters or the ones provoked by human activity, no matter whether they have local, regional or global range, all of them affect a human being. The combination of economic, ...
  • National security strategy and educational policy for the world risk society 

   Kaźmierczak, Danuta (2018)
   The world risk society is a product of “reflexive modernity” – the period in which the undesired side-effects of activity – risks force people, societies and states to concentrate all efforts to control them. The ...
  • Edukacja dla bezpieczeństwa : istota i uwarunkowania 

   Włodarczyk, Ewelina; Sadowska-Wieciech, Elżbieta; Rokitowska, Justyna (Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, Kraków, 2018)
   W dobie proliferacji zagrożeń współczesnego świata szczególnie mocno uwydatnia się potrzeba projektowania i realizacji szeroko pojętej edukacji dla bezpieczeństwa. Stanowi ona jeden z głównych filarów systemu bezpieczeństwa ...
  • Edukacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce 

   Włodarczyk, Ewelina (2018)
   The article discusses the formal and legal conditions for the implementation of education for road safety in Poland. It was presented the analysis of national and international documents regulating the issues of education ...
  • Partyzanci Republiki Pińczowskiej. T. 6. Archiwum Republiki Pińczowskiej 

   Kozera, Andrzej (Europejskie Stowarzyszenie Promocji NaukiGminna Biblioteka Publiczna w Złotej, 2018)
  • Instytucja profesury zwyczajnej w polskim państwowym szkolnictwie akademickim w latach 1920–1939 

   Jastrzębski, Jarosław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2018)
   Tytuł niniejszej rozprawy: Instytucja profesury zwyczajnej w polskim państwowym szkolnictwie akademickim w latach 1920-1939, jednoznacznie wskazuje pytanie badawcze, na które stanowi ona odpowiedź. Celem tej pracy jest ...
  • Postmodernistyczne zachowania konsumenckie na rynku turystycznym w Polsce 

   Sala, Krzysztof (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2018)
   Cel i zakres niniejszej książki związane są z próbą odpowiedzi na pytanie: Czy nowe rodzaje turystyki, takie jak couchsurfing, questing i goundhopping, są przejawem postmodernistycznych zachowań konsumenckich w ...
  • Kompetencje ustrojowe prezydenta w Polsce po roku 1989 a realizacja linii politycznej 

   Momro, Paweł (2018-04-06)
   Praca stanowi próbę odpowiedzenia na pytanie o związek praktyki funkcjonowania prezydentury w Polsce, rozumianej jako realizacja władczych kompetencji ustrojowych z linią polityczną prezentowaną publicznie przez osoby ...
  • Neokolonialny dyskurs przedstawiania stosunków ukraińsko-polskich w polskich mediach internetowych w latach 2014-2016 

   Kamionka, Mateusz (2019)
   Od listopada 2013 roku w Kijowie byliśmy świadkami zmian społecznych, które nazywano Rewolucją Godności lub Eurorewolucją. Ukraińcy, świadomi odrębności i poczucia dumy narodowej, wybrali europejską drogę dla siebie i ...
  • Polityka NATO wobec Ukrainy i Rosji po aneksji Krymu 

   Malik, Szymon (2019)
   Zmiana władzy na Ukrainie oznaczała dla Federacji Rosyjskiej możliwość utraty wpływu w jednym z najistotniejszych państw byłego bloku wschodniego. Rosja nie mogła sobie pozwolić na dołączenie Ukrainy do euroatlantyckich ...
  • Wizerunek narodowy, dyskurs medialny – Polska a Ukraina 

   Rosół, Katarzyna (2019)
   Przedmiotem analizy niniejszej publikacji jest dyskurs medialny toczący się w dwóch sąsiadujących ze sobą krajach. W artykule zaprezentowana została problematyka wizerunku narodowego Polski i Ukrainy prezentowanego w ...
  • W kierunku Zachodu, Wschodu czy (nie)stabilności? Polska i Ukraina: 1991-2016 

   Stach, Łukasz (2019)
   Artykuł porównuje wyniki 25-letniego procesu transformacji w Polsce i na Ukrainie. Analizy dokonano za pomocą wybranych wskaźników ekonomicznych, społecznych oraz związanych z polityką, a także na podstawie faktów ...
  • Contemporary Determinants of Security Education 

   Kaźmierczak, Danuta (2019)
   Współcześnie jesteśmy świadkami głębokiej i wielowymiarowej transformacji cyfrowej usług, produktów i modeli biznesowych, która w efekcie daje nową jakość życia, ale także potęguje istniejące lub tworząc nowe zagrożenia. ...
  • Szanse i wyzwania dla edukacji dla bezpieczeństwa 

   Kaźmierczak, Danuta (2019)
   Współcześnie jesteśmy świadkami głębokiej i wielowymiarowej transformacji cyfrowej usług, produktów i modeli biznesowych, która w efekcie daje nową jakość życia, ale także potęguje istniejące lub tworząc nowe zagrożenia. ...
  • Kwalifikacje nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa 

   Włodarczyk, Ewelina (2019)
   Artykuł obejmuje problematykę kwalifikacji nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa. Szczegółowo omawiane będą wymagania względem nauczycieli oraz zakres ich przygotowania do pełnienia roli zawodowej w ramach kształcenia ...
  • Stany bezpieczeństwa państwa w społeczeństwie XXI wieku 

   Kaźmierczak, Danuta (2019)
   Rozwój nowych technologii rozszerza pole walki, sprawia, że różnorodność środków, metod i celów możliwych do wykorzystania czyni współczesne wojny i konflikty zbrojne bardzo odmienne od klasycznych, zmienia stan środowiska ...