Show simple item record

dc.contributor.advisorKochnowski, Romanpl_PL
dc.contributor.authorKowalik, Kinga Alicjapl_PL
dc.date.accessioned2017-11-29T09:00:48Z
dc.date.available2017-11-29T09:00:48Z
dc.date.issued2017-12-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/2123
dc.descriptionUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Politologii. Instytut Politologii. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof. UP dr hab. Romana Kochnowskiego.pl_PL
dc.description.abstractCelem rozprawy była analiza koncepcji niepodległości, jakie rodziły się na emigracji oraz w kręgach opozycji antykomunistycznej w krajach Europy Środkowej, do których zaliczono Polskę, Czechosłowację i Węgry, dla ukazania mechanizmów przemian ustrojowych dokonujących się drogą pokojową. Interesujące były przede wszystkim relacje pomiędzy dwoma biegunami, jakie stanowiła emigracja polityczna działająca w krajach demokratycznych i dysponująca bogatym dorobkiem teoretycznym a spontanicznie tworzoną opozycją, której bazę stanowili ludzie z generacji ukształtowanej w warunkach reżimu komunistycznego. Określenie wpływu wzajemnego owych ośrodków na kształt koncepcji niepodległościowych wiązało się z kolejną hipotezą badawczą dotyczą roli czynników endogenicznych i egzogenicznych na kształt III Rzeczypospolitej Polskiej. Cezurę stanowiły lata 1975-1989. Objęcie badaniami państw Europy Środkowej nie było kwestią przypadku, bowiem koncepcje niepodległościowe, zwłaszcza na emigracji, wiązały się często z wizją federacji środkowoeuropejskiej po wyzwoleniu. Zakres i rola tej federacji podlegały ewolucji w miarę upływu czasu i zacieśniania się integracji zachodniej części kontynentu. Istotną rolę odegrało również postrzeganie Europy Środkowej przez działaczy opozycji antykomunistycznej, podkreślających odrębność tej części kontynentu od Wschodu i Zachodu. Środkowoeuropejskość odgrywała także ważną rolę dla emigrantów z państw ujarzmionych, którzy w krajach osiedlenia starali się wzbudzić zainteresowanie opinii publicznej sprawami swoich ojczyzn, jednocześnie eksponując swoją narodowość poprzez krzewienie historii, dziedzictwa kulturowego i sztuki.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of this study was an analysis of pro-independence concepts which were arising in exile as well as in anti- communist opposition circles in Central Europe, including Poland, Czechoslovakia and Hungary, to portray the mechanism of system transformations that took place by peaceful means. Particularly interesting were relations between two worlds apart such as political expatriate community acting in democratic states and having at its disposal rich theoretical achievements and spontaneously created opposition whose base were people from the generation shaped in terms of the Communist regime. Identification of mutual impact of these centres on the shape of the pro-independence concept was related to another research hypothesis concerning a role of endogenous and exogenous factors in shaping the Polish Third Republic. The period 1975-1989 was a turning point. The inclusion of Central-European states in the research was not a coincidence, since the pro-independence concepts, particularly in exile, were very often connected with the vision of the Central-European federation upon liberation. The scope and role of the federation was continuing to evolve over the course of time and strengthening western part of the continent integration. The perception of Central Europe by anti-communist oppositionists emphasizing identity of this part of the continent from the East and West was playing a significant role as well. Moreover, the Central- Europeanism was particularly significant for emigrants from subjugated states who tried to arouse an interest of public opinion in settled states in issues concerning their home countries, at the same time they showed off their ethnic nationality through spreading history, cultural heritage and art.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectniepodległośćpl_PL
dc.subjectemigracja politycznapl_PL
dc.subjectopozycja antykomunistycznapl_PL
dc.subjectEuropa Środkowapl_PL
dc.subjectprawa człowiekapl_PL
dc.subjectniestosowanie przemocy (non-violence)pl_PL
dc.subjectindependenceen_EN
dc.subjectpolitical emigrationen_EN
dc.subjectanti-communist oppositionen_EN
dc.subjectCentral Europeen_EN
dc.subjecthuman rightsen_EN
dc.subjectnon-violenceen_EN
dc.titleKoncepcje niepodległościowe środkowoeuropejskiej emigracji politycznej i opozycji antykomunistycznej w latach 1975-1989pl_PL
dc.title.alternativePro-independence concepts of the Central-European political expatriate community and anti-communist opposition over the period 1975-1989en_EN
dc.typeThesispl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record