Numer 13 (2018)

Spis treści:
  ARTYKUŁY I ROZPRAWY
 1. Interwar period records from the Archive of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka as a source for linguistic studies - Ewa Horyń
 2. Językowy obraz troski o II Rzeczpospolitą utrwalony w nazwach stowarzyszeń - Marta Karamańska, Ewa Młynarczyk
 3. Etykieta językowa w Listach na wyczerpanym papierze Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory - Kamila Klepacka
 4. Sprostowanie niektórych tłumaczeń z tureckiego ws. Nowy przekład dziejopisów tureckich Ignacego Pietraszewskiego – pomiędzy recenzją a translacją - Jolanta Klimek-Grądzka
 5. Konwencjonalne zwroty wykrzyknikowe (quasi-religijne) ze składnikiem Bóg, Jezus, Matka Boska itp. w utworach Władysława Orkana - Józefa Kobylińska
 6. Z dorobku polskiej dialektologii przełomu XX i XXI wieku w zakresie badania gwary lasowskiej - Krystyna Kowalik
 7. Średnio- i nowopolskie nazwy dolegliwości kobiecych - Zuzanna Krótki
 8. Tempo wypowiedzi jako kategoria badawcza – w normie i w zaburzeniach - Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak
 9. Leksykograficzne wędrówki pąci i peregrynacji - Jolanta Migdał
 10. Strategie konwersacyjne w wypowiedziach osób jąkających się - Jan Ożdżyński, Jolanta Góral-Półrola, Mirosław Michalik
 11. O regionalizmach tytka i tyta - Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska
 12. Zapożyczenia a stylistyczne zróżnicowanie gwary podhalańskiej - Maciej Rak
 13. Mutism – one of the research areas of applied linguistics - Anna Solak
 14. Gdy pisarz staje się dziennikarzem. Kilka uwag o „Gazecie Pisarzy” - Magdalena Ślawska
 15. Modlitwa za wiernych zmarłych w modlitewnikach przełomu XX i XXI wieku. Obecność, tytuł, lokalizacja - Bożena Żmigrodzka
 16. ARTYKUŁY RECENZYJNE
 17. Od Jana Gutenberga do gutenberg.org – Patrycja Pałka, Agata Kwaśnicka- -Janowicz: Przewodnik po elektronicznych zasobach językowych dla polonistów (słowniki, kartoteki, korpusy, kompendia) - Wiktor J. Darasz
 18. Wokół trwałości i zmienności słownictwa młodzieżowego – Małgorzata Pachowicz, Leksyka młodzieży. Tradycja, rozwój, kreatywność - Ewa Horyń, Ewa Zmuda

Licencja Creative Commons

Artykuły zawarte w Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica są dostępne na licencji Creative Commons CC-BY-NC-ND 4.0 (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych) .


Recent Submissions