Rocznik naukowy Katedry Języka Polskiego oraz Katedry Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie poświęcony szeroko pojętemu językoznawstwu polonistycznemu.

Indeksowany w bazach: DOAJ , ERIH PLUS , CEEOL , CEJSH , Index Copernicus , Google Scholar , BazHum , Pol-index , CEON Biblioteka Nauki , Most Wiedzy . Dostępny w zasobach: Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej , Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej , Repozytorium Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie , Federacji Bibliotek Cyfrowych .


Czasopismo objęte programem "Wsparcie dla czasopism naukowych" (lata 2019-2020) .

Aktualna punktacja MEiN: 70.


Redaktor naczelny:

Stanisław Koziara (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Zastępca redaktora naczelnego:

Krystyna Kowalik (Polska Akademia Nauk, Kraków, Polska)

Ewa Młynarczyk (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Sekretarz redakcji:

Magdalena Puda-Blokesz (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Agata Wolanin (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)


Strona www: AUPC Studia Linguistica


Licencja Creative Commons
Rocznik „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest udostępniana bezpłatnie dla użytkowników i instytucji na zasadach licencji Creative Commons CC-BY-NC-ND 4.0 (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych) .

Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Publikowanych tekstów nie można wykorzystywać do tworzenia utworów zależnych (np. do tłumaczenia ich i publikowania w innym języku bez zgody wydawcy). Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative) .


Collections in this community

Recent Submissions

View more