Numer 5 (2010)

Spis treści:
  ARTYKUŁY
 1. Nazwy Wilna i jego mieszkańców w dokumentach Wielkiego Księstwa Litewskiego (WKL) - Leszek Bednarczuk
 2. Wymiary miasta w poezji Zbigniewa Herberta. Szkic semiologiczny - Paweł Binek
 3. Nazwy współczesnych ulic i placów w miastach Warmii i Mazur - Maria Biolik
 4. "Pracuję w siti" - o specyfice języka Polaków w Londynie - Marzena Błasiak
 5. Вобраз горада і яго жыхароў у беларускім фальклоры і творчасці Адама Міцкевіча - Анатоль Брусевічk
 6. Język mieszkańca wsi w środowisku miejskim (na przykładzie gwary spiskiej) - Helena Grochola-Szczepanek
 7. Żeńskie imiona chrzestne w księgach urodzeń miasta Miechowa - Ewa Horyń
 8. Napisy na murach jako gatunek miejskiej polszczyzny pisanej - Maciej Kawka
 9. Jak się moja wieś "urbanizowała" - Józefa Kobylińska
 10. Teksty informacyjne w mieście – perspektywa odbiorcy - Wioletta Kochmańska
 11. Nazwiska obce i hybrydalne mieszkańców Wadowic (w latach 1786–1939) - Teresa Kolber
 12. Język polskich mieszkańców miasta Lidy na Grodzieńszczyźnie - Katarzyna Konczewska
 13. Podstawowe typy strukturalne nazw własnych współczesnych teatrów w Polsce - Krystyna Kowalik
 14. Przezwiska antroponimiczne i przydomki w Pisarzowej - Małgorzata Kowalska
 15. Imiona chrzestne dzieci nieślubnych w perspektywie historyczno-kulturowej (na materiale z terenu Małopolski) - Stanisław Koziara, Elżbieta Rudnicka- Fira
 16. Język młodych tarnowian w świetle korespondencji elektronicznej - Małgorzata Kuruc
 17. „Człowiek z miasta” w świetle tekstów regionalnych z przełomu XIX i XX wieku - Rafał Kurzydło
 18. O wartościowaniu miasta w tekstach piosenek - Maciej Mączyński
 19. Sklep, salon, studio czy atelier - współczesne sposoby nazywania placówek handlowych - Ewa Młynarczyk
 20. Гродно в дневниках Зофьи Налковской - Светлана Мусиенко
 21. Nazwy ulic Nowego i Starego Sącza - Kinga Nieć
 22. Samotność w wielkim mieście. Językowy obraz kobiety porzuconej (na podstawie listów małżeńskich Zofii do Józefa Ignacego Kraszewskiego) - Marceli Olma
 23. Język reklam i ogłoszeń drobnych w górnośląskiej prasie okresu międzywojennego - Mirosława Sagan-Bielawa
 24. Osobliwe słownictwo w dowcipach językowych opublikowanych w krakowskich i lwowskich czasopismach humorystycznych na przełomie XIX i XX wieku - Edward Stachurski
 25. Antroponimia warszawian w XVII wieku - Wanda Szulowska
 26. Zobaczyć miasto – usłyszeć miasto. Przestrzeń miejska w twórczości Mirona Białoszewskiego - Anna Śliwa
 27. Językowy wizerunek międzywojennego świata wileńskiej kultury utrwalony w „Almanachu Literackim” z 1926 roku - Katarzyna Węgorowska
 28. Imiona Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus z drugiej połowy XX wieku - Ewa Wieczorek

Recent Submissions

View more