Show simple item record

dc.contributor.advisorNowak, Barbarapl
dc.contributor.advisorGucwa-Porębska, Katarzynapl
dc.contributor.authorJasiński, Krzysztofpl
dc.date.accessioned2023-06-27T08:04:17Z
dc.date.available2023-06-27T08:04:17Z
dc.date.issued2023-07-03
dc.date.submitted2023-07-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/12164
dc.descriptionUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem: promotor: dr hab. Barbara Nowak, prof. UP; promotor pomocniczy: dr Katarzyna Gucwa-Porębska.pl
dc.description.abstractRozprawa doktorska pt. „Działalność pomocowa na rzecz recydywistów w kontekście reintegracji społecznej” porusza problem pomocy postpenitencjarnej udzielanej recydywistom penitencjarnym. Autor wprowadza czytelnika w kontekst historyczny i literaturowy readaptacji społecznej, koncentrując się min. na dorobku i rozwiązaniach polskiego oraz słowackiego systemu penitencjarnego. W tym celu nakreślono ramy prawne, stanowiska naukowe i przykłady dobrych praktyk z obu krajów. Przyjęty w pracy paradygmat ilościowy, dominuje w części metodologicznej i determinuje techniki badawcze. Badania przeprowadzono w obu krajach. Próbę badawczą stanowią: osadzeni recydywiści, mieszkańcy ośrodków readaptacyjnych i recydywiści korzystający z niestacjonarnej pomocy postpenitencjarnej w Polsce i Republice Słowackiej. Zebrany materiał zawiera również opinie wychowawców ds. pomocy postpenitencjarnej i pracowników ośrodków readaptacyjnych. Łącznie badaniami objęto 561 osób. Dla oszacowania wpływu pomocy udzielanej recydywistom na ich społeczną reintegrację, autor posługuje się takimi pojęciami jak potencjał psychospołeczny, czy role społeczne. Badania pozwoliły na porównanie rozwiązań mających zastosowanie w obu krajach i zaproponowanie integracji tych elementów, które mogłyby przyczynić się do skuteczniejszego pomagania zwalnianym recydywistom.pl
dc.description.abstractThe doctoral dissertation entitled "Assistance activity for recidivists in the context of social reintegration" raises the problem of post-penitentiary assistance provided to penitentiary recidivists. The author introduces the historical and literary context of social readaptation, focusing on the achievements and solutions of the Polish and Slovak penitentiary system. Author introduces legal framework, scientific view and examples of good practice from both countries. The quantitative paradigm adopted in the work dominates the methodological part and determines research techniques. The study was conducted in Poland and Slovakia. The research sample consists of: recidivist prisoners, residents of readaptation centers and recidivists benefiting from non-stationary postpenitentiary assistance in Poland and the Slovak Republic. The collected material also contains the opinions of penitentiary educators and employees of readaptation centers. A total of 561 people were studied. To estimate the impact of assistance provided to recidivists on their social reintegration, the author uses such concepts as psychosocial potential or social roles. The research allowed to compare the solutions applicable in both countries and propose the integration of those elements that could contribute to more effective assistance to released recidivists.en
dc.language.isoplpl
dc.subjectpomoc postpenitencjarnapl
dc.subjectreintegracja społecznapl
dc.subjectrecydywiścipl
dc.subjectośrodki readaptacyjnepl
dc.subjectpost-penitentiary assistanceen
dc.subjectsocial reintegrationen
dc.subjectrecidivistsen
dc.subjectreadaptation centresen
dc.titleDziałalność pomocowa na rzecz recydywistów w kontekście reintegracji społecznejpl
dc.title.alternativeAssistance activity for recidivists in the context of social reintegrationen
dc.typeThesispl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record