Show simple item record

dc.contributor.advisorBorek, Piotrpl_PL
dc.contributor.authorPiątek, Marcinpl_PL
dc.date.accessioned2017-09-02T10:57:30Z
dc.date.available2017-09-02T10:57:30Z
dc.date.issued2017-09-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/1922
dc.descriptionUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Filologiczny. Instytut Filologii Polskiej. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Piotra Borka, promotor pomocniczy dr Ewa Horyń.pl_PL
dc.description.abstractPamiętne uprowadzenie wojska z cieśni bukowińskiej... (1745) Stanisława Wincentego Jabłonowskiego to obszerny poemat heroiczny, który nie doczekał się współczesnego wydania i dotychczas nie cieszył się zainteresowaniem historyków literatury. W dziele tym opisano kampanię bukowińską z 1685 roku, na czele której stanął dziadek autora - Stanisław Jan Jabłonowski. Rozprawa niniejsza została podzielona na dwie części: wstęp historycznoliteracki oraz krytyczną edycję poematu. W rozdziale pierwszym wstępu znalazły się: zarys biografii autora, opis tradycji literackich w domu Jabłonowskich, geneza poematu, tło historyczne wyprawy z 1685 roku oraz uwagi na temat wartości historycznej Pamiętnego uprowadzenia... W rozdziale drugim scharakteryzowano dzieło Jabłonowskiego na tle epickiej tradycji śródziemnomorskiej oraz rodzimej („ojczystego heroicum”). Rozdział trzeci obejmuje rozważania na temat parenetycz- nego, dydaktycznego i panegirycznego charakteru dzieła. Najważniejszym ideom reprezentowanym w tekście poświęcono rozdział czwarty. W ostatnim, piątym, rozdziale ukazano epicki warsztat autora. W części drugiej pomieszczono transkrypcję tekstu wraz z komentarzem edytorskim obejmującym wszystkie niezbędne elementy tego typu wydań (opis źródła, zasady wydania, odmiany tekstu, objaśnienia, słownik, indeks osób).pl_PL
dc.description.abstractPamiętne uprowadzenie wojska z cieśni bukowińskiej... (1745) by Stanisław Wincenty Jabłonowski is an extensive heroic poem, which hasn’t been published in modem times and so far hasn’t gained popularity among literary historians. In this work the author describes the Bukovina campaign of 1685, whose leader was Stanisław Jan Jabłonowski, the author’s grandfather. The following paper has been divided into two parts: a historical-literary introduction and a critical edition of the narrative poem. The first part of the introduction contains: a short biography of the author, a description of literary traditions in the Jabłonowski house, genesis of the narrative poem, historical background of the 1685 military campaign, as well as remarks on the historical value of Pamiętne uprowadzenia... The second chapter contains a description of Jabłonowski’s work against the background of the epic Mediterranean tradition and native tradition („motherland heroicum”). The third chapter is a discussion on the paraenetic, didactic and panegyric character of the work. The fourth chapter has been devoted to the most important ideas presented in the text. In the last chapter, the epic skills of the author have been shown. The second part contains the transcript of the text, along with the editor’s comments, including all the necessary elements of this type of editions (source description, rules for publishing, text varieties, explanations, glossary, index of personal names).en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectepika bohaterskapl_PL
dc.subjectpanegiryzmpl_PL
dc.subjectJabłonowskipl_PL
dc.subjectepospl_PL
dc.subjectwojny z Turcjąpl_PL
dc.subjectheroic epicen_EN
dc.subjectpanegyric writingen_EN
dc.subjectJablonowskien_EN
dc.subjectepic poetryen_EN
dc.subjectwars with Turkeyen_EN
dc.titleEdycja krytyczna dzieła Stanisława Wincentego Jabłonowskiego "Pamiętne uprowadzenie wojska z cieśni bukowińskiej…"pl_PL
dc.title.alternativeA critical edition of the work by Stanisław Wincenty Jabłonowski "Pamiętne uprowadzenie wojska z cieśni bukowińskiej…"en_EN
dc.typeThesispl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record