Now showing items 53-66 of 66

  • Social media incitement to genocide. ECHR countries’ perspective 

   Łubiński, Piotr (2020)
   This chapter addresses the issue of incitement to genocide in the realm of social media. It analyses the regulations on hate speech and tries to frame them within the debate on genocide, with special focus on the notion ...
  • The Social Zionist movement in Poland. From the Late 19th Century to the Beginning of the Communist Era 

   Śliwa, Michał (2017)
   The article analyses the socialist current of the Zionist movement. It emphasises the pioneers of the current and the sources of inspiration, including those from outside the Jewish community, but related to the socialist ...
  • Stany bezpieczeństwa państwa w społeczeństwie XXI wieku 

   Kaźmierczak, Danuta (2019)
   Rozwój nowych technologii rozszerza pole walki, sprawia, że różnorodność środków, metod i celów możliwych do wykorzystania czyni współczesne wojny i konflikty zbrojne bardzo odmienne od klasycznych, zmienia stan środowiska ...
  • State Centered Tradition in Turkish Politics 

   Bieniek, Karol (2021)
   Since much has been written about the quality of democracy in Turkey recently, one can ask the question how one man and his political party managed to personalize the state with its structures and diminish the political ...
  • System wartości jednostek i społeczeństw we współczesnym środowisku bezpieczeństwa 

   Kaźmierczak, Danuta (2018)
   Zmienność i nieprzewidywalność uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego skłania do formułowania strategii, która tworzy bezpieczeństwo, identyfikuje zagrożenia i podatności uwzględnia system wartości ...
  • Szanse i wyzwania dla edukacji dla bezpieczeństwa 

   Kaźmierczak, Danuta (2019)
   Współcześnie jesteśmy świadkami głębokiej i wielowymiarowej transformacji cyfrowej usług, produktów i modeli biznesowych, która w efekcie daje nową jakość życia, ale także potęguje istniejące lub tworząc nowe zagrożenia. ...
  • W kierunku Zachodu, Wschodu czy (nie)stabilności? Polska i Ukraina: 1991-2016 

   Stach, Łukasz (2019)
   Artykuł porównuje wyniki 25-letniego procesu transformacji w Polsce i na Ukrainie. Analizy dokonano za pomocą wybranych wskaźników ekonomicznych, społecznych oraz związanych z polityką, a także na podstawie faktów ...
  • Wizerunek narodowy, dyskurs medialny – Polska a Ukraina 

   Rosół, Katarzyna (2019)
   Przedmiotem analizy niniejszej publikacji jest dyskurs medialny toczący się w dwóch sąsiadujących ze sobą krajach. W artykule zaprezentowana została problematyka wizerunku narodowego Polski i Ukrainy prezentowanego w ...
  • Wojna dronów. Militarne wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych 

   Kopeć, Rafał; Wasiuta, Olga; Wójtowicz, Tomasz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
   Rozważania zawarte w niniejszej monografii oparte zostały na dogłębnej analizie literatury przedmiotu. Autorzy wykorzystali publikacje i materiały empiryczne w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Warto ...
  • Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej i Polski w okresie przedakcesyjnym (1990-2004) 

   Kozera, Łukasz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Prawa i Ekonomii, Katedra Zarządzania PublicznegoWyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie, 2021)
   Wspólna Polityka Rolna jest historycznie pierwszą spośród polityk społeczno-ekonomicznych Wspólnot Europejskich i jednocześnie najbardziej kosztownym sektorem w Unii Europejskiej. Decyzję o jej wprowadzeniu zawarto w ...
  • Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 8 

   Kozera, Łukasz; Durek, Ewa; Wójcik, Patrycja; Chmielarz, Patryk (Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Katedra Zarządzania PublicznegoEuropejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, Kraków, 2021)
   Człowiek jest istotą niezwykle kreatywną i ciekawą świata. Od najdawniejszych czasów usiłuje podporządkować sobie środowisko naturalne tak, aby jego komfort życia był na jak najwyższym poziomie. Wszelkie działania człowieka ...
  • Zarządzanie gospodarką komunalną w samorządzie terytorialnym 

   Chmielarz, Patryk; Kozera, Łukasz (Katedra Zarządzania Publicznego, Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieWyższą Szkołą Umiejętności Zawodowych w Pińczowie, 2021)
   Podstawą działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego określanej jako gospodarka komunalna jest Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Niniejsza ustawa jest pierwszym w polskim porządku ...
  • Łemkowie w mediach 

   Mazur, Przemysław (2018)
   Media mogą służyć do komunikacji wewnątrzetnicznej, ale również pełnią ważną rolę w komunikacji międzyetnicznej. Celem artykułu jest pokazanie obrazu Łemków w polskich mediach, a zwłaszcza w telewizji. Autor omawia, jak ...