Show simple item record

dc.contributor.advisorLangner, Martinpl_PL
dc.contributor.authorŚlawski, Jarosławpl_PL
dc.date.accessioned2018-11-05T11:52:49Z
dc.date.available2018-11-05T11:52:49Z
dc.date.issued2018-11-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/3626
dc.descriptionUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Filologiczny. Instytut Neofilologii - Filologia Germańska. Praca doktorska - promotor: dr hab. Martin Langner.pl_PL
dc.description.abstractW podsumowaniu podzielę się refleksją nad zastosowanymi narzędziami pomiaru (testami i zadaniami). Powrócę do wartościowania otrzymanych wyników badań oraz wskażę na wartość otrzymanych wyników dla praktyki pedagogicznej. Na koniec zaproponuję kierunek dalszych badań. Zastosowane narzędzia badawcze (testy) dobrze spełniły swoje zadanie. Ich rzetelność była na średnim poziomie, co oznacza, że uzyskane wyniki w pracy są wiarygodne. Należy podkreślić, że przygotowane zadania kontrolowały kompetencje uczniów. Zadania nie tylko sprawdzały orientację w stałych związkach frazeologicznych, w ich metaforycznym rozumieniu, ale były okazją do poznania bogactwa językowego uczniów i ich wrażliwości językowej. Uzyskane wyniki przeprowadzonych badań zostały poddane dyskusji z punktu widzenia ich relacji do postawionych hipotez. Okazało się, że wszystkie polskie wersje tłumaczeń były rozumiane na tym samym poziomie. Uzyskany wynik może jednocześnie stanowić dobrą wskazówkę dla autorów przekładu, którzy niezależnie od rodzaju tłumaczenia dobrze odczytali sens tekstu wyjściowego i w sposób zrozumiały i interesujący dla uczniów odtworzyli go w formie tekstu docelowego. Uczniowie faworyzowali związki frazeologiczne w tłumaczeniu Stroynowskiego. Nazwy własne, nazwy miejsc i ulic wybierali najczęściej w tłumaczeniu Lazera. Przezwiska akceptowali najczęściej w wersji Kuszyk. Powtarzając badania warto byłoby uwzględnić dodatkowe zmienne, które mogą mieć wpływ na uzyskane rezultaty takie jak płeć, status społeczny, miejsce zamieszkania oraz jedno- lub dwujęzyczność.pl_PL
dc.description.abstractIn summary, I will share my reflection on the applied tools (tests and tasks). I will return to the evaluation of the obtained research results and point to the value of the results for the pedagogical practice. Finally, I will propose the direction for the further research. The applied research tools (tests) have fulfilled their task well. Their reliability was on an average level, which means that the obtained results at work are reliable. The tasks not onlychecked orientation in idiomatic expressions, in their metaphorical meaning, but also provided an opportunity for the students to enrich lexically and improve linguistic sensitivity. The obtained results of the conducted research have been discussed from the point of view of their relation to the hypotheses set. It turned out that all Polish versions of the translations were understood at the same level. The obtained results may also provide a good indication for the authors of the translation who, regardless of the type of translation, read the sense of the source text well and recreated it in the form of the target text in a comprehensible and interesting way for the students. Students favored idiomatic expressions in the translation of Stroynowski. They chose their own names, places and streets most often in Lazer's translation. They most often accepted nicknames in the Kuszyk version. When repeating the research, it would be worth taking into account additional variables that may affect the results obtained, such as gender, social status, place of residence and single or bilingualism.en_EN
dc.language.isodepl_PL
dc.subjectzwiązki frazeologicznepl_PL
dc.subjectnazwy własnepl_PL
dc.subjectnazwy miejsc i ulicpl_PL
dc.subjectprzezwiskapl_PL
dc.subjecttesty nieparametrycznepl_PL
dc.subjectidiomatic expressionsen_EN
dc.subjectproper namesen_EN
dc.subjectplace and street namesen_EN
dc.subjectnicknamesen_EN
dc.subjectnon-parametric statistical testsen_EN
dc.subjectphraseologischende_DE
dc.subjecteigennamende_DE
dc.subjectorts- und straßennamende_DE
dc.subjectspitznamende_DE
dc.subjectnonparametrische testsde_DE
dc.titlePolnische übersetzungen des kinderromans Emil und die detektive von Erich Kästner und ihre rezeption bei kindern im schulalterde_DE
dc.title.alternativePolskie tłumaczenia powieści Emil i detektywi Ericha Kästnera i ich recepcja wśród dzieci w wieku szkolnympl_PL
dc.title.alternativePolish translations of the novel Emil and detectives by Erich Kästner and their reception among school childreenen_EN
dc.typeThesispl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record