Numer 14 (2016)

Spis treści:
  ARTYKUŁY i ROZPRAWY
 1. Next generation electronic catalogs in Polish libraries. Usability and information architecture - Stanisław Skórka
 2. Serwisy biblioteczne w perspektywie search engine optimization - Władysław Marek Kolasa
 3. Multimedia forms of library information on the Internet - Adam Bańdo
 4. Rozwój badań nad wizualizacją informacji - Veslava Osińska, Piotr Malak, Bożena Bednarek-Michalska
 5. Ocena bibliotek cyfrowych – przegląd piśmiennictwa za lata 2000–2012 - Paulina Motylińska
 6. English-language best-selling novel series for children and teenagers in contemporary Polish media space - Michał Rogoż
 7. The secondary book market in Poland - Grzegorz Nieć
 8. Hanna Krall w przestrzeni wydawniczej i medialnej – analiza obecności w pierwszym piętnastoleciu XXI wieku - Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Agnieszka Łuszpak
 9. Provenance as a bibliophilic value (case study) - Edyta Gałuszka
 10. Wizerunek bibliotekarza w opinii studentów I roku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - Agnieszka Folga
 11. Książka sportowa na polskim rynku wydawniczym w latach 1989–1995 - Beata Foszczyńska
 12. Wizerunek Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w opinii studentów - Joanna Kołakowska
 13. Afisz a plakat – problemy definicji. Wstęp do badań - Barbara Krasińska
 14. Вторичный книжный рынок в Польше в перспективе 25 лет с переломного момента в истории (история и современность) - Гжегож Нечь
 15. Badanie satysfakcji użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na przykładzie studentów i pracowników Wydziału Prawa i Administracji - Justyna Rogińska-Usowicz, Monika Burzyńska
 16. Poligraf redaktorem: warszawski „Przyjaciel Dzieci” czasu redakcji Emila Skiwskiego (wrzesień 1890 – czerwiec 1892) - Krzysztof Woźniakowski
 17. Poznańskie czasopisma dla dzieci i młodzieży do 1918 roku - Sabina Kwiecień
 18. The current state of research on the life and creative work of Stanisław Wasylewski in years 1945–2015 - Beata Langer
 19. Biblioteka nauczycielska w Gimnazjum św. Anny w Krakowie (1850–1914) - Ewa Piotrowska
 20. Magia książki – Bodekowie, antykwariusze lwowscy - Ewa Wójcik
 21. Działalność programowa Stronnictwa Demokratycznego w latach 1940–1944: deklaracje ideowe, programy, broszury konspiracyjne - Ewa Fogelzang- Adler
 22. Teksty historiograficzne w środowisku dominikanów Prowincji Litewskiej – wybrane przykłady - Iwona Pietrzkiewicz
 23. Dzieje wydawnicze przekładów twórczości Janoscha w Polsce - Joanna Rosa
 24. The role of national legends in the process of shaping the identity of children and teenagers - Wanda Matras-Mastalerz
 25. Świat orientu w baśniach Bolesława Leśmiana. Wizja pisarza, odbiór czytelniczy i recepcja teatralna - Adrian Uljasz
 26. ARTYKUŁY RECENZYJNE
 27. 500–lecie polskiego ekslibrisu (1516–2016) – rozważania przy lekturze: Magdalena Czubińska, Katarzyna Podniesińska: Ekslibris polski: między herbem a obrazem (recenzja) - Agnieszka Fluda-Krokos
 28. Francuski punkt widzenia na publikowanie dla dzieci i młodzieży (czyli garść uwag na temat książki Editer pour la jeunesse) (recenzja) - Agnieszka Wandel
 29. SPRAWOZDANIA
 30. Sprawozdanie z Piątej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą” (Kielce, 25–26 kwietnia 2016 roku) - Agnieszka Fluda-Krokos

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe .


Recent Submissions

View more