Show simple item record

dc.contributor.advisorIwan, Krystynapl_PL
dc.contributor.authorPietrzyk, Izabelapl_PL
dc.date.accessioned2017-05-06T06:30:38Z
dc.date.available2017-05-06T06:30:38Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/1579
dc.descriptionWyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Humanistyczny. Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Iwan.pl_PL
dc.description.abstractCelem pracy było określenie współzależności funkcjonujących pomiędzy opanowaniem języka na poziomie kodu - w zakresie wiadomości i umiejętności językowych i na poziomie komunikacji w zakresie nawyków. W części teoretycznej pracy zrekonstruowano wiedzę glottodydaktyczną, której podstawę stanowią pojęcia kodu i komunikacji. Zaprezentowano tu teorię obcojęzycznej działalności komunikacyjnej oraz wiadomości na temat audiolingwalnych, kognitywnych i komunikacyjnych interpretacji pojęcia "nawyk językowy". Szczególną uwagę poświęcono poglądom na proces akwizycji i funkcjonowania automatycznych (mechanicznych) i automatyzowanych (generatywnych) nawyków gramatycznych. Część empiryczna opisuje wyniki badań, którym poddano 400 uczniów klas IV LO (18 szkół; 12 województw). Podstawę badań stanowiły testy gramatyczne i test komunikacyjny. Testy te badały poziom opanowania języka na kolejnych płaszczyznach: wiedzy, aplikatywnej i operatywnej. Rozprawę kończą wnioski wypływające z analizy porównawczej wyników uzyskanych w ramach poszczególnych testów.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the thesis was to determine the correlation functioning between mastering the language on the code level - in the scope of knowledge and language skills, and communication level - in the scope of habits. The theoretical part of the paper reconstructs glottodidactic knowledge the basis for which are code and communication. The theory of foreign language communication activity as well as knowledge of audiolingual, cognitive and communicative interpretations of the notion of "linguistic habit" have been presented. Special attention was paid to views on acquisition process and the functioning of automatic (mechanical) and automated (generative) grammar habits. The empirical part of the thesis describes the results of research in which 400 pupils of the last forms of secondary schools (18 schools; 12 voivodships) took part. The basis for studies were grammar tests and communication test that were to determine the degree of mastering the language on consecutive levels: of knowledge, applicatory level and operative level. The final part of the thesis is devoted to conclusions drawn from the comparative analysis of the results of different tests.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectkodpl_PL
dc.subjectkomunikacjapl_PL
dc.subjectnawykpl_PL
dc.subjectcodeen_EN
dc.subjectcommunicationen_EN
dc.subjecthabiten_EN
dc.titleOpanowanie przez uczniów polskich systemu fleksyjnego języka rosyjskiego na poziomie kodu i komunikacjipl_PL
dc.title.alternativeMastering of russian inflection system on the code and communication levels by polish learnersen_EN
dc.typeThesispl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record