Show simple item record

dc.contributor.authorMatras-Mastalerz, Wandapl_PL
dc.date.accessioned2020-11-26T09:14:43Z
dc.date.available2020-11-26T09:14:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 291, Studia de Cultura 11 (4) (2019), s. [134]-149pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/9560
dc.descriptionDokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych".pl_PL
dc.description.abstractArtykuł prezentuje wyniki badań dziecięcych predyspozycji metaforyzacyjnych, czyli zdolności rozumienia, rozpoznawania i tworzenia metafor. Badania zostały przeprowadzone wśród dzieci w wieku 6–9 lat podczas realizacji warsztatów czytelniczych w ramach pozyskanych przez autorkę pięciu Bonów Kultury Województwa Małopolskiego. Materiał stanowi próbę wskazania wartości metafor literackich w edukacji, terapii i wychowaniu dzieci. Zastosowane podczas badań metafory literackie stworzyły warunki umożliwiające indywidualne odczytywanie sensu tekstu. W rozumieniu znaczeń metafor dużą rolę odegrał także kontekst ich użycia. „Nośność” zapewniły tekstom metafory proste i czytelne, a jednocześnie trafiające w zainteresowania młodych odbiorców. Dzięki metaforom świat wykreowany w lekturze stawał się uniwersalny, ale młodzi czytelnicy odnosili go do osobistych doświadczeń, odkrywali zbieżność między własnym życiem a kreacją utworu. Warto wydobywać i wykorzystywać w pracy z dziećmi dydaktyczny i terapeutyczny wymiar metafor, a także traktować go jako ważny czynnik wspomagający proces nauczania.pl_PL
dc.description.abstractThe paper presents the results of research on children’s metaphorical predispositions, i.e. the ability to understand, recognize and create metaphors. The research was carried out among children aged 6–9 during reading workshops as part of the 5 Coupons of Culture of the Małopolska Region, acquired by the author. The material is an attempt to indicate the value of literary metaphors in the education, therapy and upbringing of children. The literary metaphors used during the research have created planes that enable individual reading of the meaning of the text. In understanding the meanings of metaphors, the context of their use also played an important role. “Load-bearing” provided the texts with simple and legible metaphors, while at the same time appealing to young audiences. Thanks to metaphors, the world created in reading became universal, but young readers related it to personal experiences, discovering the convergence between their own lives and the creation of a work. It is worthwhile extracting and using the didactic and therapeutic dimension of metaphors in working with children and treat it as an important factor supporting the teaching process.en_EN
dc.description.sponsorshipDokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych".pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectliteratura dla dziecipl_PL
dc.subjectmetafora literackapl_PL
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjectterapiapl_PL
dc.subjectbiblioterapiapl_PL
dc.subjectchildren’s literatureen_EN
dc.subjectliterary metaphoren_EN
dc.subjecteducationen_EN
dc.subjecttherapyen_EN
dc.subjectbibliotherapyen_EN
dc.titleMetafory literackie w procesie (auto)modelowania i rozwoju młodego czytelnikapl_PL
dc.title.alternativeLiterary metaphors in the process of (self)modelling and development of a young readeren_EN
dc.typeArticlepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record