Show simple item record

dc.contributor.advisorKulawik, Adam
dc.contributor.authorMłynarczyk, Katarzyna Anna
dc.date.accessioned2015-03-19T09:36:45Z
dc.date.available2015-03-19T09:36:45Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/174
dc.descriptionUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Filologiczny. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Kulawika.pl_PL
dc.description.abstractCelem pracy jest dokonanie analizy i interpretacji możliwych do wychwycenia odwołań międzytekstowych i strategii tworzenia tekstów obecnych w utworach poetyckich Tadeusza Różewicza, a składających się na, wpisująca się w nurt postmodernistyczny, poetykę palimpsestu. Tych relacji nie da się odnieść wyłącznie do wewnątrzliterackich związków, gdyż obejmują one pozaliterackie style, gatunki i intersemiotyczne powiązania z pozadyskursywnymi mediami sztuki i komunikacji. Rozprawa, utrzymana w ramach teorii intertekstualnej, pragmatyki językowej i teorii kulturowej, jest tylko częściową próbą zmierzenia się z odwołaniami, ich znaczeniem, miejscem i rolą w twórczości Różewicza, ale próbą, która przynosi trochę inne spojrzenie na grę intertekstualną. Praca porządkuje bowiem dialogowe relacje, ukazuje ich szerokie spektrum, oryginalność i wielopoziomowość, ale także starała się pokazać, że Różewiczowska gra nie opiera się tylko na transpozycji „obrobionych” cytatów do nowego pola semantycznego. Rozprawa została podzielona na najmocniej zarysowujące się w poezji Różewicza obszary interakcji: poezja (relacje z Norwidem, Staffem, Miłoszem), filozofia (Derrida), sztuka (Bacon, Pasolini) i media.
dc.description.abstractThe aim of the paper is the examination and interpretation of identifiable intertextual references and strategies for text creation in the poetical works of Tadeusz Różewicz, which comprise, embedded in the postmodernist movement, poetics of the palimpsest. These relations cannot only be referred to intra-literary connections since they also include extra-literary styles, genres and intersemiotic links with extra-discursive media of art and communication. The dissertation held within intertextual theory, linguistic pragmatics and cultural theory, is only a partial attempt to examine references, their meaning, place and role in Różewicz's works, yet, it is an attempt which provides a slightly different look at the intertextual game. This is because the paper organizes dialogic relations, presents a wide spectrum of them, shows their originality and multilevelness, but It also endeavours to demonstrate that Różewicz's game Is not only based on transposition of ‘processed’ quotations into a new semantic field. The dissertation is divided into the most strongly outlined in Różewicz's poetry areas of interaction: poetry (relations with Norwid, Staff, Miłosz), philosophy (Derrida), art (Bacon, Pasolini) and the media.
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectpalimpsest
dc.subjectintertekstualność
dc.subjectbadania kulturowe
dc.subjecttekst kultury
dc.subjectgra intertekstualna
dc.subjecthipertekst
dc.subjectgra językowa tekstów kultury
dc.subjectrelacje intertekstualne
dc.subjectpostmodernizm
dc.subjectgry semantyczne autora tekstu
dc.subjectgry pragmatyczne czytelnika
dc.subjectCyprian Kamil Norwid
dc.subjectLeopold Staff
dc.subjectCzesław Miłosz
dc.subjectFrancis Bacon
dc.subjectJacques Derrida
dc.subjectPier Paolo Pasolini
dc.subjectChristo i Jeanne-Claude
dc.subjectréécriture
dc.subjectprzekształcanie tekstowe
dc.subjectrelacje międzytekstowe
dc.subjectdyskursy pozaliterackie
dc.subjecthipotekst
dc.subjectintertekst
dc.subjectarchitekst
dc.subjectmetatekst
dc.subjectparatekst
dc.subjecthipertekstualność
dc.subjectmass media
dc.subjectrecycling
dc.subjectpragmatyka językowa
dc.subjectteoria aktów mowy
dc.subjectstrategie tekstowe
dc.subjectsemantyka gry
dc.subjectintertextuality
dc.subjectintertextuality
dc.subjectcultural criticism
dc.subjectcultural text
dc.subjectntertextual game
dc.subjecthypertext
dc.subjectlanguage-game of cultural text
dc.subjectintertextual relationship
dc.subjectpostmodernism
dc.subjectsemantic games played by the author of the text
dc.subjectpragmatic games of the reader
dc.subjecttextual transformations
dc.subjecttextual relations
dc.subjectnon-literary discourses
dc.subjecthypotext
dc.subjectintertext
dc.subjectarchitext
dc.subjectmetatext
dc.subjectparatext
dc.subjecthypertextuality
dc.subjectpragmatics
dc.subjectSpeech Act Theory
dc.subjecttextual strategies
dc.subjectgame-theorethic semantics
dc.titlePoetyka palimpsestu jako wyraz intertekstualnej gry Tadeusza Różewicza z tekstami kulturypl_PL
dc.title.alternativeThe poetics of the palimpsest as an expression of Tadeusz Różewicz's intertextual game with culture-based texts
dc.typeThesispl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record