Numer 4 (2006)

Spis treści:
  ARTYKUŁY i ROZPRAWY
 1. Ciekawość książek w świetle Gabriela Naudé Advis pour dresser une bibliotheque - Andrzej Dróźdź
 2. "Formuła Lymphatera" Stanisława Lema - zapomniana opowieść o Ijonie Tichym? - Piotr Krywak
 3. Margarita Iwanowna Rudomino - twórczyni wielkiej biblioteki - Irena Kapuścik
 4. Udział biblioteki Branickich z Suchej w Powszechnej Wystawie Krajowej we Lwowie w roku 1894 - Jolanta Szczerba
 5. Biblioteka Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie (1868–1950). Zarys dziejów - Jadwiga Wielgut-Walczak
 6. Ferdynand Lassalle jako czytelnik książek (w świetle wydanego we Lwowie dzieła Hermanna Onckena Lassalle i katalogu sporządzonego ręką Grafin Hatzfeldt) - Józef Szocki
 7. Biblioteka im. Emilii i Eustachego Wróblewskich w Wilnie - Alicja Beata Putek
 8. Krakowska prasa katolicka u schyłku XX wieku - Władysław Marek Kolasa
 9. Krakowska prasa reklamowa i reklama na łamach krakowskiej prasy w latach 1989-1998 - Władysław Marek Kolasa
 10. Obraz kultury i literatury na łamach "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" w latach 1918-1939 (wyniki analizy prasoznawczej) - Adam Bańdo
 11. Pierwsze kompozycje Jana Nepomucena Bobrowicza (utwory bez numeru opusu) - Jan Oberbek
 12. MATERIAŁY
 13. Kształtowanie postawy kreatywnej użytkowników informacji na przykładzie doświadczeń bibliotek duńskich i holenderskich - Hanna Batorowska, Halina Kosętka
 14. "Cuda Polski" Rudolfa Wegnera: historia edycji - Monika Rausz
 15. Analiza jakości i użyteczności informacji wybranych zasobów WWW małopolskich bibliotek - Paweł Gajdek
 16. Rola książki w działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej (1891–1918). Szkic do dziejów książki w Krakowie - Mirosława Bednarzak-Libera
 17. O książce masońskiej słów kilka (w związku ze zbiorami masoniców Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi) - Bogumił M. Woźniakowski
 18. Mickiewiczowskie archiwalia w Wilnie - Witold Więsław
 19. Kulisy wydania wspomnień Władysława Wagnera Pokusa horyzontu - Adam Ruta
 20. RECENZJE
 21. „Od nauczyciela wszystko się zaczyna...” (recenzja) - Marzena Knap
 22. Kształcenie sprawności językowej i komunikacyjnej. Obraz badań i działań dydaktycznych, pod red. Zenona Urygi i Marii Sienko. Seria: Nowoczesna Szkoła nr 13, pod red. Tadeusza Budrewicza. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005, ss. 250 (recenzja) - Maria Jazowska- Gumulska
 23. O londyńskim "Dzienniku Polskim" (1940-1943) (recenzja) - Grażyna Wrona
 24. Lilia Kowkiel, Prywatne księgozbiory na Grodzieńszczyźnie w pierwszej połowie XIX wieku. Kraków, Wydawnictwo Naukowe AP, 2005, 221, 2 nlb.s.+ 21 ilustr.+ mapa (recenzja) - Maria Konopka
 25. Henryk Sienkiewicz – Polak, Europejczyk...? Refleksje o „europejskości” autora Quo vadis? (recenzja) - Barbara Jarska
 26. KRONIKA NAUKOWA - SPRAWOZDANIA
 27. System edukacji oraz metody organizacji i zarządzania bibliotekami w Danii i Holandii. Sprawozdanie z seminarium i szkolenia w placówkach oświatowych Danii i Holandii - Halina Kosętka, Hanna Batorowska
 28. Sprawozdanie z VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”. Kraków 16–18 listopada 2005 r. - Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
 29. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”, Kraków 16–18 listopada 2005 r. - Tomasz Ratajczak
 30. VIII Міжнародна наукова конференція “Краків–Львів: книги, часописи, бібліотеки XIX та XX століття” - В.В. Тельвак, В.П. Педич

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe .


Recent Submissions

View more