Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R/Z.0201-15/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 czerwca 2015 r.

Informacja o dofinansowaniu projektu

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:

Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania:

213 300,00 zł

Kwota całkowita projektu:

238 300,00 zł

Termin realizacji:

1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dokumenty cyfrowe opublikowane w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - SONB/SP/465103/2020

 • Wojna dronów. Militarne wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych 

  Kopeć, Rafał; Wasiuta, Olga; Wójtowicz, Tomasz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  Rozważania zawarte w niniejszej monografii oparte zostały na dogłębnej analizie literatury przedmiotu. Autorzy wykorzystali publikacje i materiały empiryczne w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Warto ...
 • Wyroki sądowe jako przedmiot tłumaczenia poświadczonego w translodydaktyce 

  Sekuła, Justyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  Meritum niniejszej monografii stanowią polskie i niemieckie wyroki sądowe w sprawach cywilnych jako przedmiot tłumaczenia poświadczonego w translodydaktyce. Rozdział pierwszy obejmuje m.in. definicje tłumaczenia ...
 • Bieda jako polski koncept językowo-kulturowy 

  Młynarczyk, Ewa (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  The author of the monograph makes an attempt at describing the concept BIEDA (poverty), broadly understood as a complex of notions denoting various aspects of material status. The work belongs to cultural linguistics, ...
 • Endecja na uchodźstwie. Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego w latach 1945-1990 

  Kilian, Stanisław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  Celem badawczym niniejszej pracy jest analiza czynników kształtujących styl myślenia politycznego emigracyjnych narodowców – członków SN, publicystów „Myśli Polskiej” – grupy ideowej reprezentującej pierwsze pokolenie ...
 • Gry planszowe a wspomaganie rozwoju wybranych zdolności poznawczych uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną 

  Węglarz-Masłowska, Monika (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  Powszechnie dostępne gry te są przeciążone bodźcami wzrokowymi, plansze są małe, zawierają wiele szczegółów i kolorów. Nadmiar bodźców nie sprzyja koncentracji uwagi, która u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ...

View more