Repozytorium Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R.Z.0211.96.2023 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 listopada 2023 r.

Informacja o dofinansowaniu projektu

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:

Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UKEN wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania:

213 300,00 zł

Kwota całkowita projektu:

238 300,00 zł

Termin realizacji:

1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dokumenty cyfrowe opublikowane w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - SONB/SP/465103/2020

 • Organiczne diody elektroluminescencyjne – nowa generacja ekranów wideo 

  Zieliński, Jerzy; Olifierczuk, Marek; Szwajca, Marek (2013)
  The paper presents problems related to the achievement of the organic LED's technological level allowing their use in imaging systems. Discussed problems resulting the current addressing on phosphors sustainability. ...
 • Technika w podnoszeniu jakości życia osób niewidomych – przykłady praktyczne 

  Zielińska, Jolanta (2013)
  The papers presents possibilities of a new technique in improvement of people with eyes defect life quality usage. The sensor defect and its influence on functioning of person with such disability is described. Three ...
 • Dobór nastaw cyfrowych i analogowych regulatorów PI 2DOF dla obiektu całkującego z opóźnieniem 

  Vítečková, Miluše; Víteček, Antonín; Jaracz, Kazimierz (2013)
  The paper is devoted to the unified approach to the tuning of the digital and analog PI controllers with two-degrees-of-freedom by the multiple dominant pole method for integrating plants with a time delay on the basis ...
 • Regulatory analogowe o dwóch stopniach swobody 

  Vítečková, Miluše; Víteček, Antonín; Jaracz, Kazimierz (2013)
  Controllers with two-degree-of-freedom have recently been more and more frequently available. Description of their operation has not been worked out in literature up to now. The aim of the paper is to show the basic ...
 • Techniki jonowe w inżynierii powierzchni 

  Twardowska, Agnieszka; Nowak, Michał (2013)
  In this work the basis of ion beam techniques used in surface engineering are presented. The main ion beam method applied to modify the properties of the materials surface and/or to form the coating on the surface are ...

View more