Repozytorium Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R.Z.0211.96.2023 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 listopada 2023 r.

Informacja o dofinansowaniu projektu

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:

Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UKEN wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania:

213 300,00 zł

Kwota całkowita projektu:

238 300,00 zł

Termin realizacji:

1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dokumenty cyfrowe opublikowane w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - SONB/SP/465103/2020

 • Czasowniki deminutywne w mowie adresowanej do małych dzieci 

  Milewski, Stanisław (2011)
  One of the characteristic features of child-directed speech is the use of various diminutive and affectionate/ expressive forms. In this particular form of Polish, which may be included in the category of ‘familial ...
 • Modularny a integralny sposób istnienia języka (logopedyczny punkt widzenia) 

  Michalik, Mirosław (2011)
  The article contains modular and integrated descriptions of language existence. While interpreting the relationship among reality, mind, and cognition, a logopedic point of view was chosen. The first part of the text ...
 • O góralach i ich istocie krańcowej 

  Mączyński, Maciej (2011)
  The paper is an attempt at a reconstruction of the linguistic portrait of the Gorale (Polish Highlanders), which is included in the linguistic level of Na przełęczy (On the Mountain Pass) by Stanisław Witkiewicz. The ...
 • Pierwsza polska tłumaczka Stabat Mater dolorosa 

  Mazurkiewicz, Roman (2011)
  This article deals with the Polish translation of the medieval sequence Stabat Mater dolorosa, produced by Seweryna Duchińska (1816–1905), one of the earliest Polish female scholars, writers, publicists and translators. ...
 • Czasownik epistemiczny znać w potocznych kontekstach dziecięcego myślenia 

  Maliszewska, Teodozja (2011)
  The transformational and generative comments on the separateness of mental predicates znać kogoś/coś [to know someone / something], znać się [to be familiar with something] [perf.], poznać [to get to know] [imperf.] ...

View more