Repozytorium Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R.Z.0211.96.2023 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 listopada 2023 r.

Informacja o dofinansowaniu projektu

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:

Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UKEN wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania:

213 300,00 zł

Kwota całkowita projektu:

238 300,00 zł

Termin realizacji:

1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dokumenty cyfrowe opublikowane w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - SONB/SP/465103/2020

 • Świadomość językowa i metajęzykowa a kompetencja lingwodydaktyczna 

  Śniatkowski, Sławomir (2011)
  The paper refers to the problem of awareness and various relationships between awareness and language as well as education. Analyzing the process of language acquisition and education, educational linguistics introduces ...
 • O programach komputerowych do nauczania ortografii 

  Synowiec, Helena (2011)
  The paper deals with some observations made by the author after analyzing several Internet websites targeted at primary school and gymnasium students related to the teaching of spelling. The author suggests that teachers ...
 • On the Logopedic Terminology 

  Surowaniec, Józef (2011)
  W wydanym przez Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie w 1992 roku Słowniku terminologii logopedycznej zamieszczone zostały hasła związane z terminologią diagnostyczną (stawianiem diagnozy), a więc ...
 • Formy drugiej osoby liczby pojedynczej trybu orzekającego w kontekście dyskursu edukacyjnego 

  Słabczyński, Robert (2011)
  Compared to the first person, the forms of the second person singular appear as a not very diverse and relatively small group: most utterances were made by the teacher in the present tense (50%), past tense (37%), and ...
 • „Rodzime” czy „obce” w aspekcie proprialnym – kilka refleksji 

  Rudnicka-Fira, Elżbieta (2011)
  The article considers the problem of the opposition “native”—“foreign” in relation to the proprial language sphere, in particular to names. As it turns out, this opposition in the consciousness of the modern user of ...

View more