Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R/Z.0201-15/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 czerwca 2015 r.

Informacja o dofinansowaniu projektu

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:

Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania:

213 300,00 zł

Kwota całkowita projektu:

238 300,00 zł

Termin realizacji:

1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dokumenty cyfrowe opublikowane w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - SONB/SP/465103/2020

 • Język „okrągły jak pomarańcza”… Pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin 

  Szczerbowski, Tadeusz; Pisarkowa, Krystyna; Krzywicka-Kaindel, Dorota; Bednarczyk, Anna; Bednarczuk, Leszek; Bogusławski, Andrzej; De Bończa Bukowski, Piotr; Chojnowski, Przemysław; Data, Krystyna; Fieguth, Rolf; Gajda, Stanisław; Grochowski, Maciej; Grzegorczykowa, Renata; Holly, Werner; Sędziwy-Janczy, Maria; Janczy, Andrzej; Карпиньски, Адам; Kiklewicz, Aleksander; Lauterbach, Christel; Majewicz, Alfred F.; Nowotna, Magdalena; Okoniowa, Joanna; Okoń, Jan; Ostrowski, Bogumił; Ożóg, Kazimierz; Papaj, Iwona; Paraskiewicz, Kinga; Pisowicz, Andrzej; Przybylska, Renata; Ks. Przyczyna, Wiesław; Pstrusińska, Jadwiga; Ruta, Magdalena; Senft, Gunter; Штайн, Клара Эрновна; Петренко, Денис Иванович; Torr, Guy Russel; Tyrpa, Anna; Wróbel, Janusz; Żmigrodzki, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  Jubileusz 90. urodzin Profesor Krystyny Pisarkowej (1932–2010) postanowiło uczcić ponad 35 osób z kraju i zagranicy (Anglii, Austrii, Francji, Niemiec, Polski, Rosji, Szwajcarii i USA), przysyłając wspomnienia oraz ...
 • Стратегія розвитку позашкільної освіти 

  Биковська, Олена (ІВЦ АЛКОН, Київ-Кpaкoв, 2021, 2021)
  Стратегія розвитку позашкільної освіти підготовлена Міжнародною асоціацією позашкільної освіти із залученням представників органів законодавчої і виконавчої влади, працівників органів управлінь освітою, закладів освіти, ...
 • Doświadczenia pracy zawodowej mężczyzn nauczycieli edukacji przedszkolnej 

  Koperna, Paulina (2022-01-26)
  Rozprawa dotyczy problematyki roli mężczyzny w edukacji dziecka w wieku przedszkolnym na tle przemian społecznych w XXI wieku. Zaprezentowane w pracy zagadnienia obejmują doświadczenia mężczyzn-nauczycieli edukacji ...
 • Biochemiczno-biofizyczne aspekty cytotoksycznego działania nanocząstek tlenku cynku 

  Czyżowska, Agnieszka (2022-01-19)
  Nanocząstki tlenku cynku (ZnO-NPs) wykazują unikalne właściwości przeciwdrobnoustrojowe, fotokatlityczne, a także są doskonałym filtrem promieniowania ultrafioletowego. Ich wszechstronne użycie prowadzi do wzrostu stężenia ...
 • Usługi spa i wellness w wybranych krakowskich hotelach 

  Żmuda-Pałka, Magdalena; Siwek, Matylda; Kolasińska, Anna (2018)
  Kreowanie zdrowego stylu życia, zwiększająca się świadomość prozdrowotna oraz starzejące się społeczeństwo spowodowały zmiany na rynku usług turystycznych. Z każdym rokiem przybywa nowych hoteli oferujących usługi ...

View more