Repozytorium Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R.Z.0211.96.2023 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 listopada 2023 r.

Informacja o dofinansowaniu projektu

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:

Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UKEN wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania:

213 300,00 zł

Kwota całkowita projektu:

238 300,00 zł

Termin realizacji:

1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dokumenty cyfrowe opublikowane w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - SONB/SP/465103/2020

 • Do we CLIL in legal english classroom? 

  Łuczak, Aleksandra (2011)
  Lektorzy zazwyczaj zaprzeczają, że na zajęciach prawniczego języka angielskiego nauczają prawa po angielsku. Twierdzą zaś, że ich zadaniem jest nauczanie wyłącznie języka prawniczego, co w praktyce jest w zasadzie ...
 • Dictionaries and contemporary university students of english 

  Zakrocki, Piotr (2011)
  Słowniki były od zawsze jednym z podstawowych narzędzi używanych przez praktycznie wszystkich studentów na wydziałach filologii angielskiej. Tradycyjnie ‘słownik’ kojarzy się z opasłą książką zawierającą listę słów ...
 • Common problems concerning the use of the interactive board 

  Pavlíková, Jana (2011)
  Niniejszy artykuł przedstawia wady i zalety użycia tablicy interaktywnej w nauczaniu języków obcych. Przedstawione zostały również różne poglądy na ‘interaktywność’, oraz pomysły wpływania na motywację przez użycie tablicy ...
 • Developing the advanced learner’s productive skills 

  Smentek, Małgorzata (2011)
  Ostatnie dekady w nauczaniu języków obcych są zdominowane przez Podejście Komunika- cyjne (CLT), wskazujące używanie języka jako główny cel nauczania. Nauczyciele na wszystkich poziomach nauczania skupiają się na ...
 • Emerging precision in lower secondary student writing in english 

  Flognfeldt, Mona Evelyn (2011)
  Niniejszy artykuł przedstawia opis badań rozwoju języka na poziomie gimnazjalnym w Norwegii, w oparciu o teorię kompleksowości (Larsen-Freeman and Cameron 2008). Jednym z celów kształcenia według programu narodowego w ...

View more