Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R/Z.0201-15/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 czerwca 2015 r.

Informacja o dofinansowaniu projektu

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:

Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania:

213 300,00 zł

Kwota całkowita projektu:

238 300,00 zł

Termin realizacji:

1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dokumenty cyfrowe opublikowane w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - SONB/SP/465103/2020

 • Dyskusja jako strategia nauczania problemowego 

  Dziewanowska, Dorota (2010)
  В настоящее время наблюдается резкий прогресс во вех областях человеческой деятельности. Сегодняшний мир ставит новые требования человеку и заставляет его все время развиваться. Этим новым требованиям должна отвечать и ...
 • Gry na lekcjach języka rosyjskiego w szkole średniej 

  Balandyk, Paulina (2010)
  Целью настоящей статьи – показать целесообразность использования на уроках русского языка нестандартных техник, какими являются дидактические и языковые игры. Автор пытается доказать, что игры могут быть эффективным ...
 • Prasłowiańskie leksykalne i słowotwórcze dziedzictwo ewangelijnych przekładów cyrylo-metodejskich (część II) 

  Wojtyła-Świerzowska, Maria (2010)
  В статье анализируются избранные, образцово переведенные кирилло-мефодиевские лексемы, засвидетельствованные в псалтырях (Ps. 50). Особенно имеются ввиду слова БЕЗЗАКОНИЕ и СОЗДАТИ (о человеческом сердце), обращающиеся ...
 • Śladami manipulacji. Stosunki polsko-rosyjskie w kontekście technik wywierania wpływu 

  Szewczyk, Gabriela (2010)
  Дискурс СМИ обладает манипулятивным потенциалом, поскольку информация является интерпретацией объективной действительности. Настоящая статья рассматривает возможности программирования реакции получателей сообщения с ...
 • Мужик po polsku 

  Kucharska, Magdalena (2010)
  В статье анализируется перевод слова мужик на польский язык в художественной литературе и двуязычных словарях, а также представлени результаты проведённого опроса среди ста носителей русского языка. Опрос показал, как ...

View more