Repozytorium Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R.Z.0211.96.2023 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 listopada 2023 r.

Informacja o dofinansowaniu projektu

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:

Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UKEN wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania:

213 300,00 zł

Kwota całkowita projektu:

238 300,00 zł

Termin realizacji:

1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dokumenty cyfrowe opublikowane w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - SONB/SP/465103/2020

 • Dictionaries and contemporary university students of english 

  Zakrocki, Piotr (2011)
  Słowniki były od zawsze jednym z podstawowych narzędzi używanych przez praktycznie wszystkich studentów na wydziałach filologii angielskiej. Tradycyjnie ‘słownik’ kojarzy się z opasłą książką zawierającą listę słów ...
 • Common problems concerning the use of the interactive board 

  Pavlíková, Jana (2011)
  Niniejszy artykuł przedstawia wady i zalety użycia tablicy interaktywnej w nauczaniu języków obcych. Przedstawione zostały również różne poglądy na ‘interaktywność’, oraz pomysły wpływania na motywację przez użycie tablicy ...
 • Developing the advanced learner’s productive skills 

  Smentek, Małgorzata (2011)
  Ostatnie dekady w nauczaniu języków obcych są zdominowane przez Podejście Komunika- cyjne (CLT), wskazujące używanie języka jako główny cel nauczania. Nauczyciele na wszystkich poziomach nauczania skupiają się na ...
 • Emerging precision in lower secondary student writing in english 

  Flognfeldt, Mona Evelyn (2011)
  Niniejszy artykuł przedstawia opis badań rozwoju języka na poziomie gimnazjalnym w Norwegii, w oparciu o teorię kompleksowości (Larsen-Freeman and Cameron 2008). Jednym z celów kształcenia według programu narodowego w ...
 • Criteria of integrated foreign language acquisition 

  Liepa, Diana (2011)
  Niedawno pojawiło się nowe podejście do integracji w przyswajaniu języków obcych. Teoria procesów integracyjnych proponuje cztery różne wymiary: procesy indywidualne, procesy interakcyjne, procesy instytucjonalne oraz ...

View more