Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R/Z.0201-15/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 czerwca 2015 r.

Informacja o dofinansowaniu projektu

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:

Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania:

213 300,00 zł

Kwota całkowita projektu:

238 300,00 zł

Termin realizacji:

1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dokumenty cyfrowe opublikowane w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - SONB/SP/465103/2020

 • Ćwiczenia w pisaniu w świetle metod stosowanych w nauczaniu języka rosyjskiego w szkole polskiej 

  Zając, Halina (2010)
  В статье рассматриваются проблемы, связанные с эволюцией взглядов в области применения упражнений в письме с точки зрения следующих лингводидактических методов: комбинированного (смешанного), активного, репродуктивно-к ...
 • Занятие-повторение по теме «Пунктограммы». Материалы и методический комментарий 

  Mikheeva, Larisa (2010)
  Artykuł przedstawia projekt powtarzania i utrwalania materiału z zakresu interpunkcji na starszych latach studiów rusycystycznych, którego podstawą jest pojęcie punktogramu. Umiejętność prawidłowej identyfikacji punktogramu ...
 • О некоторых трудностях в выделении вводных слов 

  Mikheeva, Larisa (2010)
  W artykule został przeanalizowany problem opanowania przez studentów dość skomplikowanego zjawiska interpunkcji rosyjskiej, jakim jest wtrącenie. Na podstawie przeprowadzonego badania diagnostycznego opisano i objaśniono ...
 • Motywacja, metody aktywizujące a nowe wyzwania edukacyjne 

  Dziewanowska, Dorota (2010)
  В статье обсуждаются новые требования, которые ставятся перед современной системой обучения. Школа ХХI века должна готовить учащихся к самостоятельному учению. Учителю отводится роль наставника, советчика, который создает ...
 • Dyskusja jako strategia nauczania problemowego 

  Dziewanowska, Dorota (2010)
  В настоящее время наблюдается резкий прогресс во вех областях человеческой деятельности. Сегодняшний мир ставит новые требования человеку и заставляет его все время развиваться. Этим новым требованиям должна отвечать и ...

View more