Repozytorium Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej eRUP zawiera publikacje naukowe oraz inne materiały związane z działalnością naukową pracowników Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnienie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Gromadzenie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Repozytorium Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie eRUP jest regulowane Zarządzeniem nr R.Z.0211.96.2023 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 listopada 2023 r.

Informacja o dofinansowaniu projektu

Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Nazwa projektu:

Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UKEN wraz z wykonaniem rekordów analitycznych [SONB/SP/465103/2020]

Kwota dofinansowania:

213 300,00 zł

Kwota całkowita projektu:

238 300,00 zł

Termin realizacji:

1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dokumenty cyfrowe opublikowane w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - SONB/SP/465103/2020

 • Czym żywili się mieszkańcy miasta Wojnicza w XVI–XVIII wieku? 

  Horyń, Ewa (2011)
  This paper is based on the three-volume Accounts of the town of Wojnicz from 16th–18th centuries. The analysis concentrates on food names which belong to two vocabulary groups: 1. General terms; 2. Specialized terms: ...
 • Aktualizacje tekstowe czasownika fazowego zacząć / zaczynać w potocznych wypowiedziach przedszkolaków 

  Guzik, Barbara (2011)
  The place of the colloquial language among the other varieties of the Polish language is determined by (among others) such oppositions as: spoken—written, official—unofficial, trivial—decent (applied), familiar—institutional ...
 • Organiczna niepłynność mówienia 

  Góral-Półrola, Jolanta (2011)
  Based on the author’s own field research, the following article endeavours to elaborate upon the intricacies of organic speech disorder. The investigation involved fifty-two adult Polish native speakers who had been ...
 • Formy trybu rozkazującego w dyskursie szkolnym 

  Gasińska, Katarzyna (2011)
  Educational discourse is rich in second-person singulars forms, which is related to the implementation of the pact “I (teacher) speak to YOU (pupil)”. This pact is non-associated and it refers to societal role in situation ...
 • Sytuacja poznawcza we współczesnej stylistyce 

  Gajda, Stanisław (2011)
  The history of stylistics from Antiquity to the 21st century involves constant creation of new concepts. Progress requires familiarizing oneself with old concepts and using modern achievements of various studies about ...

View more