Rocznik naukowy Instytutu Neofilologii – Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie poświęcony aktualnym badaniom naukowym w zakresie literatury rosyjskiej, językoznawstwa wschodniosłowiańskiego, glottodydaktyki i przekładu.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica to czasopismo, którego głównym celem jest upowszechnianie wyników badań literaturoznawczych, językoznawczych, glottodydaktycznych i przekładoznawczych, cechujących się tematyczną różnorodnością, interdyscyplinarnością i wielością metodologicznych prezentacji zagadnień w nich poruszanych.

Dają one wyobrażenie o interesujących i niekiedy mało znanych zjawiskach literatury i języka rosyjskiego, a także różnych aspektów nauczania języka rosyjskiego w szkole i na studiach rusycystycznych.

Czasopismo Studia Russologica jest indeksowane w następujących bazach: CEJSH , ICI Journals Master List , CEEOL , Centrum Otwartej Nauki CeON , Biblioteka Nauki , Repozytorium UP .


W wykazie czasopism naukowych z 1.12.2021 otrzymaliśmy 20 punktów.

Czasopismo jest indeksowane w ICI Journals Master List 2021 z oceną: 100.

Czasopismo jest indeksowane w ICI Journals Master List 2020 z oceną: 95,87.

Czasopismo jest indeksowane w ICI Journals Master List 2019 z oceną: ICV 2019: 98.97.


Redaktor naczelny:

Bogumił Ostrowski (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, Polska)

Redaktor działów "Językoznawstwo" i "Glottodydaktyka":

Halina Chodurska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, Polska)

Redaktor działu "Literaturoznawstwo":

Adam Karpiński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, Polska)

Redaktor działu "Przekładoznawstwo":

Tadeusz Szczerbowski (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, Polska)

Sekretarz redakcji:

Adam Karpiński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, Polska)


Strona www: AUPC Studia Russologica


Licencja Creative Commons
Rocznik „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica” to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest udostępniana bezpłatnie dla użytkowników i instytucji na zasadach licencji Creative Commons CC-BY-NC-ND 4.0 (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych) .


Collections in this community

Recent Submissions

View more