Now showing items 1-20 of 203

  • Akademicki Związek Sportowy w Krakowie. Cz. 1, 1909-1945 

   Michalski, Czesław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
   Pomimo doniosłej roli, jaką odegrał Akademicki Związek Sportowy w Krakowie dla rozwoju polskiej i krakowskiej kultury fizycznej, ruchu studenckiego i szkolnictwa wyższego, nie doczekał się pełnego opracowania. Stąd w ...
  • Akademicki Związek Sportowy w Krakowie. Cz. 2, 1945-2009 

   Michalski, Czesław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  • Aktywizacja ucznia z niepełnosprawnością w różnych obszarach jego edukacji 

   Lubińska-Kościółek, Elżbieta; Oleńska-Pawlak, Teresa; Bombińska-Domżał, Anna; Wyczesany, Janina; Majewicz, Piotr; Buczek, Agnieszka; Wójcik, Anna; Dyduch, Ewa; Mikrut, Adam (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
   Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce, została opracowana przez pracowników Katedry Dydaktyki Specjalnej i Psychoedukacji Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jej głównym celem jest ...
  • Bezpieczeństwo RP : historia, ekonomia, polityka : studia z zakresu bezpieczeństwa państwa 

   Chrobaczyńska-Plucińska, Edyta; Pach, Janina; Kłaczyński, Robert; Nycz, Grzegorz; Piątek, Jarosław; Żebrowski, Andrzej; Bijak, Krzysztof; Habigier-Pipska, Grażyna; Kosielińska-Grabowska, Urszula; Kozera, Andrzej; Sułowski, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  • Chór amatorski jako forma edukacji kulturalnej dorosłych : na przykładzie krakowskich zespołów chóralnych 

   Litawa, Aleksandra (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
   O współczesnych chórach nieprofesjonalnych skupiających ludzi dorosłych wiadomo niewiele. Brakuje prac empirycznych dotyczących funkcjonowania amatorskich zespołów śpiewaczych jako formy wychowania estetycznego ...
  • Compiègne 1940 : klęska Francji w recepcji i postawach społeczeństwa polskiego 

   Chrobaczyński, Jacek (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2010)
  • Czasopisma dla dzieci i młodzieży Instytutu Wydawniczego "Nasza Księgarnia" w latach 1945-1989 : studium historycznoprasowe 

   Rogoż, Michał (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2009)
   Prasa dla dzieci i młodzieży od wielu lat znajduje się w kręgu zainteresowań przedstawicieli różnych dyscyplin, a zwłaszcza historyków literatury, językoznawców, pedagogów, socjologów, bibliologów i prasoznawców. Niestety, ...
  • Człowiek w teatrze świata : studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin 

   Jusiak, Paweł; Kuchta, Joanna; Kuklo, Cezary; Misztal, Mariusz; Sroka, Łukasz Tomasz; Bogucka, Maria; Chrobaczyński, Jacek; Chynczewska-Hennel, Teresa; Dumanowski, Jarosław; Kieniewicz, Jan; Kiryk, Feliks; Leśniak, Franciszek; Małłek, Janusz; Markiewicz, Mariusz; Popiołek, Bożena; Szczygieł, Ryszard; Szopa, Adrian; Wilczyński, Marek; Chudzio, Hubert; Goćkowski, Janusz; Konieczny, Paweł; Krawczyk, Antoni; Obtułowicz, Barbara; Okoń, Jan; Basista, Jakub; Karolczak, Kazimierz; Rok, Bogdan; Skowron, Ryszard; Tollet, Daniel; Borek, Piotr; Burkot, Stanisław; Dygdała, Jerzy; Kowalski, Waldemar; Link-Lenczowski, Andrzej K.; Maślanka, Julian; Samsonowicz, Henryk; Wijaczka, Jacek; Zapalec, Anna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2010)
   Człowiek w teatrze świata. Studia o historii i kulturze to druga już księga dedykowana profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu przez Jego przyjaciół, uczniów i współpracowników oraz wszystkich, na których warsztat badawczy ...
  • Derivati deantroponimici nella lessicografia italiana 

   Pronińska, Aleksandra (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
  • Dialog z tradycją w poezji nie tylko dla dzieci 

   Ostasz, Maria (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
   Studium jest próbą nakreślenia perspektyw intertekstualnej interpretacji wybranych tekstów, adresowanych nie tylko do młodego pokolenia, oraz próbą odkrycia sposobów, w jaki nawiązują one dialog z tradycją, głównie ...
  • Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice 

   Kijak, Remigiusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
   Zagadnienia poruszane w książce odnoszą się do partnerstwa, małżeństwa i rodzicielstwa osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Celem pracy było poznanie, poprzez narrację, życia partnerskiego, małżeńskiego i ...
  • Duce, Führer, Caudillo : idea wodza w świetle polskiej prasy politycznej dwudziestolecia międzywojennego 

   Chrobaczyńska-Plucińska, Edyta (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2011)
  • Dzieci migrantów zarobkowych : obywatele Europy czy eurosieroty? 

   Kawecki, Ireneusz; Trusz, Sławomir; Kwatera, Anna; Majerek, Bożena (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
  • Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu 

   Kurowska, Barbara (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2011)
   Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy zawiera teoretyczne rozważania poświęcone pojęciom 'dysleksja' i 'ryzyko dysleksji'. Przedstawiłam w nim historyczny rys rozwoju zainteresowań problematyką dysleksji, poglądy ...
  • Dziedzictwo awangardy a edukacja artystyczna : pomiędzy dziełem, zdarzeniem i doświadczeniem 

   Moszkowicz, Mirosława; Zawojski, Piotr; Stano, Bernadeta; Ejgierd, Natalia Pater; Wywioł, Anna; Jaworski, Marcin; Křepela, Pavel; Kolobius, Aleksandra; Schefferski, Roland; Frydryczak, Beata; Surůvka, Jiři; Solewski, Rafał; Worłowska, Magdalena; Wiśniewska, Marzenna; Byszewski, Janusz; Ostrowska, Joanna; Kossowska, Lucilla; Nowak, Sylwia; Gumińska-Oleksy, Jagoda (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
  • "Dziennik Polski" w latach 1945-1969 : próba monografii 

   Lisowska-Kożuch, Urszula (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2010)
  • Early education : practice & reflection 

   Muchacka, Bożena; Babić, Nada; Kovácsné Bakosi, Éva; Hovánszki, Jánosné; Kissné Korbuly, Katalin; Andrzejewska, Jolanta; Sosnowska, Joanna; Kopik, Aldona; Walasek-Jarosz, Barbara; Kochanowski, Jan; Burkovičová, Radmila; Grzeszkiewicz, Bożena; Lewandowska, Ewa; Muchacki, Mateusz; Czaja-Chudyba, Iwona; Smółka, Lucyna; Baran, Zbigniew; Haraszkiewicz, Robert; Młodożeniec, Hanna; Szuścik, Urszula Jolanta; Grzywniak, Celestyna; Mosiołek, Marta; Solich, Kornelia; Płóciennik, Elżbieta (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
   Papers included in this book also focus on the analysis of teachers’ reflective practice. The present scientific paradigms acknowledge teachers’ right to be investigators of their own activity, allow for free ...
  • Edukacja dla bezpieczeństwa wobec wyzwań współczesności 

   Kwiasowski, Zbigniew; Sołtysiak, Teresa; Koliński, Marek; Pickford, Tony; Rosa, Ryszard; Huzarski, Michał; Mastalski, Janusz; Bereźnicka, Małgorzata; Wrona-Polańska, Helena; Kunikowski, Jerzy; Marcinkowski, Adam; Cenda-Miedzińska, Klaudia; Batko, Barbara; Trzaska, Barbara; Jedynak, Józef (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
   Prawo do bezpieczeństwa przysługuje wszystkim bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne czy społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i wszelkie inne, przynależność ...
  • Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej 

   Szybka, Pelagia (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2009)
  • Edukacja europejska : założenia, perspektywy, funkcje społeczne : krytyczne spojrzenie 

   Włoch, Anna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
   Kluczowym pojęciem w książce jest „edukacja europejska”. Definiując edukację europejską należy pamiętać, aby nie ograniczać jej jedynie do procesu nauczania o Europie i Unii Europejskiej, ale przede wszystkim zwrócić ...