Now showing items 1-20 of 273

  • Akademicki Związek Sportowy w Krakowie. Cz. 1, 1909-1945 

   Michalski, Czesław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
   Pomimo doniosłej roli, jaką odegrał Akademicki Związek Sportowy w Krakowie dla rozwoju polskiej i krakowskiej kultury fizycznej, ruchu studenckiego i szkolnictwa wyższego, nie doczekał się pełnego opracowania. Stąd w ...
  • Akademicki Związek Sportowy w Krakowie. Cz. 2, 1945-2009 

   Michalski, Czesław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  • Aktywizacja ucznia z niepełnosprawnością w różnych obszarach jego edukacji 

   Lubińska-Kościółek, Elżbieta; Oleńska-Pawlak, Teresa; Bombińska-Domżał, Anna; Wyczesany, Janina; Majewicz, Piotr; Buczek, Agnieszka; Wójcik, Anna; Dyduch, Ewa; Mikrut, Adam (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
   Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce, została opracowana przez pracowników Katedry Dydaktyki Specjalnej i Psychoedukacji Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jej głównym celem jest ...
  • Atlas of xerothermic weevils (Coleoptera Curculionoidea). Distribution in Poland 

   Mazur, Mieczysław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
   The atlas includes 116 species of weevil, whose ranges have been presented in analytical maps. Both the distribution of localities and the author’s views on the migration of species can be read from these. The interpretation ...
  • Bendiocarb. Pesticide exposure and toxicity in animals 

   Petrovová, Eva; Stawarz, Robert; Greń, Agnieszka (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
   Pesticides represent the significant environmental contaminants, but often we cannot avoid their use in agriculture for plant protection and health of people and animals from diseases spread by vectors. Their extensive ...
  • Bezpieczeństwo RP : historia, ekonomia, polityka : studia z zakresu bezpieczeństwa państwa 

   Chrobaczyńska-Plucińska, Edyta; Pach, Janina; Kłaczyński, Robert; Nycz, Grzegorz; Piątek, Jarosław; Żebrowski, Andrzej; Bijak, Krzysztof; Habigier-Pipska, Grażyna; Kosielińska-Grabowska, Urszula; Kozera, Andrzej; Sułowski, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  • Bezpieczeństwo RP. Wczoraj i dziś. Studia z zakresu bezpieczeństwa państwa 

   Śliwa, Michał; Żebrowski, Andrzej; Kłaczyński, Robert (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2014)
  • Bodies out of Rule. Transversal readings in canadian literature and film 

   Sikora, Tomasz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2014)
   Niniejsza książka, której tytuł można przetłumaczyć jako Ciała bezrządne: tranwersalne odczytania wybranych opowiadań i filmów kanadyjskich, ma dwojaki charakter. Z jednej strony jest spojrzeniem na kwestię (problematycznej) ...
  • Charakterystyka mikrostruktury i właściwości zgrzein FSW wybranych stopów aluminium 

   Mroczka, Krzysztof (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2014)
   W niniejszym opracowaniu przedstawiono rezultaty eksperymentów zgrzewania oraz wyniki badań zgrzein płyt siluminu podeutektycznego AlSi9Mg (odlanych grawitacyjnie) i blach wykonanych ze stopów aluminium 2017A oraz 6082. ...
  • Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability. vol. 2 

   Baran, Jolanta; Baraniewicz, Danuta; Ochman, Agnieszka (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2014)
   Part one of this book consists of five chapters presenting examples of good and bad phenomena which occur during the education period at schools or universities and which support the development of appropriate principles and ...
  • Chór amatorski jako forma edukacji kulturalnej dorosłych : na przykładzie krakowskich zespołów chóralnych 

   Litawa, Aleksandra (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
   O współczesnych chórach nieprofesjonalnych skupiających ludzi dorosłych wiadomo niewiele. Brakuje prac empirycznych dotyczących funkcjonowania amatorskich zespołów śpiewaczych jako formy wychowania estetycznego ...
  • Compiègne 1940 : klęska Francji w recepcji i postawach społeczeństwa polskiego 

   Chrobaczyński, Jacek (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2010)
  • Czasopisma dla dzieci i młodzieży Instytutu Wydawniczego "Nasza Księgarnia" w latach 1945-1989 : studium historycznoprasowe 

   Rogoż, Michał (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2009)
   Prasa dla dzieci i młodzieży od wielu lat znajduje się w kręgu zainteresowań przedstawicieli różnych dyscyplin, a zwłaszcza historyków literatury, językoznawców, pedagogów, socjologów, bibliologów i prasoznawców. Niestety, ...
  • Czasopisma popularnonaukowe w Polsce w latach 1945-1989 

   Zając, Renata M. (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
  • Cztery razy Don Juan. Polskie dwudziestowieczne przekłady dramatu Moliera 

   Niziołek, Renata (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2014)
   Celem niniejszej pracy jest ukazanie, jaki wpływ mają różne konteksty, w jakich działali tłumacze (Berman [1995: 79] nazywa je „horyzontem tłumacza”) oraz strategie, jakie wybrali, i cele, jakie sobie stawiali, na sposób ...
  • Człowiek w teatrze świata : studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin 

   Jusiak, Paweł; Kuchta, Joanna; Kuklo, Cezary; Misztal, Mariusz; Sroka, Łukasz Tomasz; Bogucka, Maria; Chrobaczyński, Jacek; Chynczewska-Hennel, Teresa; Dumanowski, Jarosław; Kieniewicz, Jan; Kiryk, Feliks; Leśniak, Franciszek; Małłek, Janusz; Markiewicz, Mariusz; Popiołek, Bożena; Szczygieł, Ryszard; Szopa, Adrian; Wilczyński, Marek; Chudzio, Hubert; Goćkowski, Janusz; Konieczny, Paweł; Krawczyk, Antoni; Obtułowicz, Barbara; Okoń, Jan; Basista, Jakub; Karolczak, Kazimierz; Rok, Bogdan; Skowron, Ryszard; Tollet, Daniel; Borek, Piotr; Burkot, Stanisław; Dygdała, Jerzy; Kowalski, Waldemar; Link-Lenczowski, Andrzej K.; Maślanka, Julian; Samsonowicz, Henryk; Wijaczka, Jacek; Zapalec, Anna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2010)
   Człowiek w teatrze świata. Studia o historii i kulturze to druga już księga dedykowana profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu przez Jego przyjaciół, uczniów i współpracowników oraz wszystkich, na których warsztat badawczy ...
  • Derivati deantroponimici nella lessicografia italiana 

   Pronińska, Aleksandra (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
  • Determinanty aktywności i destynacji turystycznych studentów dużego i małego ośrodka akademickiego 

   Delekta, Anna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
   Praca wpisuje się w nurt badań geografii turyzmu, której głównymi problemami badawczymi są: 1) człowiek jako podmiot ruchu turystycznego, 2) ruch turystyczny jako zjawisko społeczne oraz 3) przestrzeń turystyczna, ...
  • Dialog z tradycją w poezji nie tylko dla dzieci 

   Ostasz, Maria (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
   Studium jest próbą nakreślenia perspektyw intertekstualnej interpretacji wybranych tekstów, adresowanych nie tylko do młodego pokolenia, oraz próbą odkrycia sposobów, w jaki nawiązują one dialog z tradycją, głównie ...
  • Dickens w Polsce. Pierwsze stulecie 

   Budrewicz, Aleksandra (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
   Celem pracy jest przedstawienie, w jaki sposób Charles Dickens był w Polsce czytany i recypowany. Zagadnienie recepcji pisarza obcego (czy szerzej – literatury obcej) w kulturze narodowej wpisuje się w szerokie pole ...