Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Cultura to założony w roku 2010 interdyscyplinarny kwartalnik naukowy, publikujący najnowsze badania i dyskusje na temat nowych mediów, kultury medialnej, technologii informacyjnych, współczesnych praktyk kulturowych i metod ich analizy. W czasopiśmie znajdziecie Państwo inspirujące artykuły odnoszące się do szerokich kontekstów kulturowych, społecznych, ekonomicznych, historycznych, psychologicznych i artystycznych. Szczególnie zachęcamy do lektury tekstów na temat edukacji medialnej, psychologii i dynamiki nowych mediów oraz ich konwergencji. Osobną kategorię stanowią innowacyjne analizy nowych gatunków, formatów, estetyk, poetyk i konwencji intermedialnych. Czasopismo obecne jest w bazach: ERIH PLUS, CEJSH, CEEOL, DOAJ, BazHum, Index Copernicus, Pol-Index.

Aktualna punktacja MEiN: 40

ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432.


Redaktor Naczelna:

Agnieszka Ogonowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, Polska)

Sekretarze Redakcji:

Jakub Kosek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, Polska)

Magdalena Stoch (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, Polska)

Magdalena Roszczynialska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, Polska)

Studia de Cultura to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i / lub ich instytucji na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY 4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, wykonywać kopie, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess).


Strona www: AUPC Studia de Cultura


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe .


Collections in this community

Recent Submissions

View more